Utorok, 6. jún, 2023 | Meniny má Norbert

SOŠ Agrotechnická Topoľčany nevychováva deti pre úrady práce

História Strednej odbornej školy agrotechnickej v Topoľčanoch siaha do roku 1966. Vznikla zlúčením Stredných poľnohospodárskych technických škôl v Bánovciach nad Bebravou a v Beladiciach.

Už od začiatku bola zameraná na poľnohospodárske a strojárske učebné a študijné odbory, ktoré sa udržali až do súčasnosti.

Hlavným cieľom školy je vychovávať zdatných odborníkov, ktorí si nájdu uplatnenie na trhu práce v oblasti agrosektora a strojárstva. Aktuálne v tomto školskom roku študuje na škole 243 žiakov v 4 študijných odboroch – agropodnikanie so zameraním na farmárstvo a pestovateľstvo, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, záhradníctvo – sadovníctvo a krajinárska tvorba, veterinárne zdravotníctvo a hygiena, v štyroch učebných odboroch agromechanizátor – opravár, nástrojár, záhradník a poľnohospodárska výroba a v nadstavbovom štúdiu v odboroch mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a strojárstvo.

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Rastúci záujem o štúdium

Posledné štyri roky rastie záujem žiakov nielen o strojárske odbory, ale aj o poľnohospodárske. SOŠ agrotechnická sa stala školou s nadregionálnym charakterom, ktorú navštevujú žiaci nielen z Topoľčian a okolia, ale aj z Trnavského regiónu, z okolia Nitry, Piešťan a Trenčína, ojedinele aj z Prievidze a Oravy. Cezpoľným poskytujeme ubytovanie v školskom internáte.

PONÚKAME ROKMI OVERENÉ ŠTUDIJNÉ A UČEBNÉ ODBORY

Študijný odbor 4211 M 26 Záhradníctvo – sadovníctvo a krajinárska tvorba

- je 4-ročný študijný odbor určený na vzdelávanie a výchovu kvalifikovaných odborníkov s ekonomickými znalosťami, so znalosťou odborných prác spojených s tvorbou, zakladaním a údržbou záhrad, parkov a krajiny.

Uplatnenie absolventov

• súkromný podnikateľ v záhradníctve a záhradnej architektúre

SkryťVypnúť reklamu

• v súkromných spoločnostiach so zameraním na tvorbu záhrad a ich údržbu

• v mestskej a štátnej správe na oddeleniach rozvoja, plánovania a údržby zelene

• v oblasti životného prostredia

• vo výskume a šľachtení

Študijný odbor 4336 M 02 Veterinárne zdravotníctvo a hygiena – hygienická a laboratórna služba

– je 4-ročný študijný odbor určený na vzdelávanie a výchovu kvalifikovaných odborníkov pre odvetvie veterinárnych činností a služieb v poľnohospodárstve a na úseku veterinárneho zdravotníctva a hygieny.

Uplatnenie absolventov

• vo veterinárnych liečebných zariadeniach

• na úseku hygienickej a veterinárnej kontroly

• vo veterinárnom výskume

• v podnikoch poľnohospodárskej výroby a služieb

• v podnikoch potravinárskeho priemyslu

• v predajniach drobnochovu

SkryťVypnúť reklamu

• v špecifických kvalifikovaných službách

Študijný odbor 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

– je vhodný pre žiakov, ktorí majú vzťah k počítačom a programovaniu. Počas štúdia sa učia vytvárať programy pre CNC stroje pre automobilový, lodný, letecký aj potravinársky priemysel.

Prvé dva roky pracujú v školských dielňach, kde získajú základy obrábania kovov, frézujú, sústružia. Tí najlepší už od 2. ročníka praxujú v zmluvných podnikoch – kde sú odmeňovaní vreckovým podľa výkonu. Počas praxe im zamestnávateľ poskytuje rôzne benefity.

V zmluvných podnikoch majú špeciálne učebne, učia ich programovať špičkoví odborníci. Podniky im poskytujú bohaté technické a strojové vybavenie. Na škole nadobúdajú zručnosti z programovania Edge CAM, SINUMERIK a v programe ROBOT STUDIO.

V rámci štúdia môžu získať zváračský kurz platný v celej EÚ a tým sa môžu uplatniť buď v oblasti programovania alebo zvárania. Uplatnenie nachádzajú aj v podnikoch, v ktorých praxujú. Po ukončení štúdia absolventi získavajú nielen maturitné vysvedčenie, ale aj výučný list. Táto profesia je stále žiadaná aj v zahraničí.

V tomto odbore sa žiaci vzdelávajú aj v duálnom systéme vzdelávania.

Študijný odbor 4210 M agropodnikanie

V rámci tohto odboru otvárame študijné zameranie 4210 M 16 pestovateľstvo alebo 4210 M 04 farmárstvo.

Vhodné sú pre žiakov, ktorí majú vzťah k prírode a pôde. Absolventi nachádzajú uplatnenie na prosperujúcich poľnohospodárskych podnikoch. Pracujú ako súkromní farmári, môžu sa zamestnať aj v súkromných pestovateľských firmách. Učia sa pestovať záhradné plodiny, okrasné rastliny, viazať a aranžovať, ale venujú sa aj chovu hospodárskych zvierat, chovu kožušinových zvierat či včelárstvu. Majú možnosť dokončiť si vzdelanie na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre.

Učebný odbor 4524 H agromechanizátor, opravár – je 3-ročný učebný odbor pre chlapcov ukončený záverečnou skúškou a výučným listom s možnosťou pokračovať v nadstavbovom štúdiu. Absolvent je kvalifikovaný pracovník pri údržbe, opravách a diagnostike mechanizačných prostriedkov ( traktory, nákladné automobily, samohybné stroje). Má možnosť získať zváračské oprávnenie platné v krajinách EÚ, osvedčenie na obsluhu obilných kombajnov aj vodičský preukaz na nákladné auto. Absolvent je teda pripravený na profesiu opravára, šoféra aj zvárača. Uplatnenie nachádza nielen v poľnohospodárskych družstvách, ale aj v automobilovom priemysle.

V tomto odbore sa žiaci vzdelávajú aj v duálnom systéme vzdelávania.

Učebný odbor 2423 H nástrojár – je 3-ročný učebný odbor pre chlapcov ukončený záverečnou skúškou a výučným listom. Absolvent je kvalifikovaný pracovník ovládajúci kovoobrábanie – sústruženie a frézovanie, opravy a údržbu kovoobrábacích a tvárniacich strojov, tvarovanie materiálov, zhotovenie technických náčrtov a skíc. Absolvent má široké uplatnenie v strojárskych podnikoch a v automobilovom priemysle.

Učebný odbor 4571 H záhradník – je 3-ročný učebný odbor ukončený záverečnou skúškou a výučným listom. Absolvent je kvalifikovaný pracovník schopný vykonávať základnú údržbu, nastavovanie a obsluhu strojov a zariadení používaných pri príprave pôdy, výsadbách, pestovaní, ošetrovaní a zbere záhradníckych plodín. Absolvent sa môže uplatniť v záhradníckych a vinohradníckych podnikoch a predajniach, v oblasti parkových úprav, vykonávať viazačské a aranžérske práce.

Úspechy našich žiakov

Žiaci učebných odborov obhájili 6 – krát prvé miesto na majstrovstvách Slovenskej republiky v orbe. Úspešne sa zúčastňujú súťaže Mladý zvárač v Tlmačoch. Študenti sa aktívne zapájajú do stredoškolskej odbornej činnosti. Máme niekoľko úspešných riešiteľov v krajských aj celoslovenských kolách. Zapájame sa do Matematického klokana, Olympiády ľudských práv, jazykových olympiád.

Veľkou tradíciou našej školy je súťaž Mladý ekofarmár, ktorá vznikla práve u nás ako Súťaž o mlieku. Študenti súťažia v odborných vedomostiach o mlieku, v strojovom dojení, v degustácií mlieka a v jeho chemických laboratórnych rozboroch. Úspešne postupujú aj do celoslovenského kola súťaže. Bodovali sme aj v súťaži Naj agro dievča v Nitre. Pod záštitou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v areáli Agrokomplexu v Nitre sa zúčastňujeme stretnutia stredoškolskej mládeže a pedagógov, spojené s výstavou výrobkov stredných škôl, ktoré vytvorili žiaci počas praktickej prípravy a mimoškolskej činnosti pod vedením svojich pedagógov. K úspechom prispieva aj každoročná výstava ovocia a zeleniny z produktov záhrad našich žiakov a zamestnancov. Úspechy získavame aj v športových súťažiach vo volejbale, floorbale, basketbale, stolnom tenise a futbale.

Modernizácia školy

SOŠ agrotechnická sa zapája do projektov, v rámci ktorých získava množstvo nových učebných pomôcok. V projekte Škola nového milénia boli zmodernizované odborné učebne, zvýšila sa frekvencia používania didaktickej techniky a tým sa vyučovanie jednotlivých predmetov stalo pre žiakov názornejšie, pútavejšie a vytvoril sa väčší priestor pre samotnú kreativitu žiakov. Vyučujúci v jednotlivých predmetoch skvalitňujú vyučovací proces tvorbou nových učebných textov, prípravou prezentácií a pracovných listov, zavádzaním projektového vyučovania. Škola využíva možnosti zapojenia do projektov, financovaných zo zdrojov ESF, napr.: Grafické systémy v odbornom vzdelávaní a Moderné vzdelávanie – brána poznania. Na modernizáciu vyučovania odborného výcviku sme zakúpili zváracie agregáty, programovacie moduly, dva CNC stroje – frézu a sústruh, zvárací robot. Zrekonštruovali sme dielenské priestory a vybavili sme ich novými modernými strojovými zariadeniami. Rovnako aj priestory pre teoretické vyučovanie sme zrekonštruovali, vybudovali nové chemické laboratórium a modernú špeciálnu učebňu pre veterinárstvo.

Krúžková činnosť, SOČ

Krúžková činnosť na škole je zameraná na aktívny oddych, vzdelávanie sa, napr. v cudzích jazykoch, ale aj na výchovu. Z ďalších krúžkov, z ktorých si žiaci môžu vybrať, sú to napr. drevomodelársky, tvorivé dielne, mladý technik, turistický krúžok, či krúžky podporujúce odborné zručnosti.

Na prostredí nám záleží

Keďže škola bola postavená ešte v roku 1966, prešla rozsiahlou rekonštrukciou zahŕňajúcou výmenu okien, zateplenie budov, zrekonštruovali sa nové toalety a sprchy pre žiakov v zázemí praktického vyučovania a telesnej a športovej výchovy. Túto rekonštrukciu sme realizovali v súčinnosti s naším zriaďovateľom Nitrianskym samosprávnym krajom. S rekonštrukciou budov pokračujeme aj v súčasnom období, robí sa rekonštrukcia školského internátu.

Prax žiakov motivuje

Odborný výcvik, ako súčasť profesijnej prípravy budúcich odborníkov, absolvujú žiaci prvých ročníkov v dielňach školy, v druhom až štvrtom ročníku už na pracoviskách podnikateľských subjektov, s ktorými má škola podpísané zmluvy.

Odborný výcvik vo firme sa uskutočňuje pod vedením vyškolených inštruktorov priamo z radov zamestnancov. Žiakom poskytujú stravu a pracovné oblečenie, navyše ak nemajú absencie, poskytujú im niektoré firmy mesačne finančnú odmenu. V prípade, ak vykonávajú produktívnu prácu – dostávajú ďalšiu odmenu zvlášť. Spolupráca školy s firmami je obojstranne prospešná.

V rámci dňa otvorených dverí, ktoré škola organizuje 2-krát ročne ( v októbri a v marci), nám firmy, s ktorými spolupracujeme, poskytujú modernú techniku a zástupcovia týchto firiem (poľnohospodárskych aj strojárskych) sa usilujú podchytiť mladú generáciu a predstaviť im agrosektor i strojársky priemysel ako moderné dynamicky napredujúce odvetvia, ktoré majú budúcnosť. Žiakov prax baví, menej absentujú, pretože sa učia v reálnom pracovnom prostredí.

Nevychovávame pre úrady práce

Po skončení štúdia, veľká časť našich absolventov nájde uplatnenie na trhu práce a mnohí tiež pokračujú v štúdiu na vysokých školách rôzneho zamerania. A teda môžeme konštatovať, že škola nevychováva žiakov pre úrady práce. Svedčí o tom fakt, že v rámci topoľčianskych škôl sme v poslednom období boli školou s najnižším počtom žiakov evidovaných na úradoch práce. Podľa prieskumu inštitútu INEKO sme medzi strednými odbornými školami v Topoľčanoch skončili na 1. mieste aj so zreteľom na uplatnenie absolventov v praxi a v rámci Nitrianskeho kraja sme obsadili 6 miesto a v rámci Slovenska sme sa umiestnili na 24. mieste.

Príďte sa presvedčiť, radi Vás privítame!

Najčítanejšie na My Topoľčany

Inzercia - Tlačové správy

 1. Plánujete toto leto dovolenku v Chorvátsku?
 2. Staršie domy zatepľujú druhýkrát. Majitelia urobili chybu
 3. Myslite na zdravie močových ciest!
 4. Trápi vás únava alebo bolesti hlavy? Máme pre vás riešenie!
 5. Najskôr boli nitrianskymi kniežatami, potom uhorskými kráľmi
 6. Nový diel komiksu Posledný Follower v denníku SME
 7. Hlavná cena 25.000 eur. Kráľovská súťaž s pivom Krušovice
 8. Ak si teraz predplatíte mesačník INDEX, získate knihu zadarmo
 1. Čo priznali rodičia?
 2. Najskôr boli nitrianskymi kniežatami, potom uhorskými kráľmi
 3. Špecialisti na úspory vám bezplatne poradia
 4. Ostré videnie vďaka špeciálnym biometrickým šošovkám
 5. Nový diel komiksu Posledný Follower v denníku SME
 6. Hlavná cena 25.000 eur. Kráľovská súťaž s pivom Krušovice
 7. Tesco naplno spúšťa svoj Online Club
 8. Po košickom úspechu pobočka aj v Bratislave
 1. Čierne zlato zeme premenili v Lipanoch na aquaparkové potešenie 12 496
 2. Staršie domy zatepľujú druhýkrát. Majitelia urobili chybu 12 044
 3. Hodnotenie profesionála: testovali sme hotely v Side a Beleku 11 731
 4. Aká má byť hrúbka izolácie pri rekonštrukcii domu? 9 739
 5. Kúpa investičného bytu je aktuálne výhodnejšia aj vďaka bonusom 8 550
 6. Prečo sa oplatí nakupovať na online trhovisku? Poznáme dôvody 6 616
 7. Zuzana Vačková: Verím, že lásku ešte stretnem 5 938
 8. Dovolenkový raj kúsok za hranicami 5 674

Blogy SME

 1. Martina Paulenová: O písaní
 2. Michal Porubän: Adamovi Blahovi a Lile Blahovej po roku 2030.Aký bol Váš otec Ľuboš Blaha v skutočnosti, keď ste boli ešte deti.
 3. Peter Krivda Soliwarski: Túlačky CCIX - Lentini, alebo Tam za múrom je Etna.
 4. Ján Valchár: O Kachovke a následkoch
 5. Martin Sukupčák: Barbari na Slovensku
 6. Bratislavské dobrovoľnícke centrum: Ako začať s dobrovoľníctvom vo firme. Týždeň dobrovoľníctva 2023
 7. Věra Tepličková: Malá spomienka na Prahu...
 8. Ján Šeďo: Západ nejaví záujem o dianie na Slovensku a odchádzajú aj veľkí investori.
 1. Ľudmila Križanovská: Známy spevák šlágrov zneuctil pamiatku Daniela Heribana 72 850
 2. Elena Antalová: Dano...Počul tajomný akord ako Cohen, a jeho srdce už nevládalo zaspievať Aleluja 14 246
 3. Vladimír Bilohuščin: Zápasník Vémola by bol podľa starých pravidiel mŕtvy 10 955
 4. Miroslav Kocúr: Príklad Handzuš 8 579
 5. Miroslav Kocúr: Fico mení hru. Karty má opäť falošné. 8 541
 6. Ján Šeďo: "Vstupom do EÚ Slovenská republika zanikla", občaňák môžeme zahodiť. 7 735
 7. Ján Šeďo: Čo tak raz valorizáciu dôchodkov urobiť obrátenou lineárnou závislosťou ? 6 844
 8. Lukáš Fedor: Medická nie je pre medikov alebo ako sa štát správa k budúcim lekárom 6 575
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 62. - Arktída - Špicbergy alebo Svalbard?
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 61. - Arktída - Jan Mayen, nenápadný ostrov s pútavou minulosťou
 3. Monika Nagyova: Každá rodina má svojho gamblera
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 60. - Kapitán Henry Hudson a jeho štyri expedície v rokoch 1607 - 1611
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 59. - Po kom bol pomenovaný Drakeov prieliv?
 6. Monika Nagyova: Afganka Slovákom: Neviete, čo máte
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 8. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Topoľčany a Partizánske - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Topoľčany

Námestie s fontánou.

Pilotný projekt sa týka mestskej časti Štrkovec.


TASR 4 h

Trend nárastu podielu mestského obyvateľstva na úkor vidieckeho má globálny rozmer.


5 h
Nezvestný Vladimír Burza z Bojnej.

Mobil aj doklady nechal doma.


8 h
Nové CT pracovisko, vedľa ktorého bude sídliť pľúcna ambulancia.

Sídliť bude v nových priestoroch.


TASR 5. jún

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Blogy SME

 1. Martina Paulenová: O písaní
 2. Michal Porubän: Adamovi Blahovi a Lile Blahovej po roku 2030.Aký bol Váš otec Ľuboš Blaha v skutočnosti, keď ste boli ešte deti.
 3. Peter Krivda Soliwarski: Túlačky CCIX - Lentini, alebo Tam za múrom je Etna.
 4. Ján Valchár: O Kachovke a následkoch
 5. Martin Sukupčák: Barbari na Slovensku
 6. Bratislavské dobrovoľnícke centrum: Ako začať s dobrovoľníctvom vo firme. Týždeň dobrovoľníctva 2023
 7. Věra Tepličková: Malá spomienka na Prahu...
 8. Ján Šeďo: Západ nejaví záujem o dianie na Slovensku a odchádzajú aj veľkí investori.
 1. Ľudmila Križanovská: Známy spevák šlágrov zneuctil pamiatku Daniela Heribana 72 850
 2. Elena Antalová: Dano...Počul tajomný akord ako Cohen, a jeho srdce už nevládalo zaspievať Aleluja 14 246
 3. Vladimír Bilohuščin: Zápasník Vémola by bol podľa starých pravidiel mŕtvy 10 955
 4. Miroslav Kocúr: Príklad Handzuš 8 579
 5. Miroslav Kocúr: Fico mení hru. Karty má opäť falošné. 8 541
 6. Ján Šeďo: "Vstupom do EÚ Slovenská republika zanikla", občaňák môžeme zahodiť. 7 735
 7. Ján Šeďo: Čo tak raz valorizáciu dôchodkov urobiť obrátenou lineárnou závislosťou ? 6 844
 8. Lukáš Fedor: Medická nie je pre medikov alebo ako sa štát správa k budúcim lekárom 6 575
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 62. - Arktída - Špicbergy alebo Svalbard?
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 61. - Arktída - Jan Mayen, nenápadný ostrov s pútavou minulosťou
 3. Monika Nagyova: Každá rodina má svojho gamblera
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 60. - Kapitán Henry Hudson a jeho štyri expedície v rokoch 1607 - 1611
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 59. - Po kom bol pomenovaný Drakeov prieliv?
 6. Monika Nagyova: Afganka Slovákom: Neviete, čo máte
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 8. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu