Piatok, 7. október, 2022 | Meniny má Eliška

Niekoľko dôležitých viet o topoľčianskej nemocnici

Táto analýza zdravotníckych služieb v Topoľčianskom okrese, a hlavne činnosti Nemocnice, n. o., Topoľčany, ktorou chcem osloviť verejnosť, vyplýva z mojej povinnosti poslanca vyššieho územného celku voči obyvateľom nášho regiónu a hlavne voličom, ktorí m

i dali hlas. Vo svojom predvolebnom programe som na prvom mieste uviedol svoj záväzok riešiť problémy v zdravotníctve, aby sa zachovala jeho dobrá úroveň a zároveň dostupnosť medicínskych služieb pre každého v našom okrese.
Nemienim sa rozširovať o problematike slovenského zdravotníctva všeobecne, i keď je občan doslova zasýpaný kontroverznými názormi politikov a zdravotníkov v médiách. Chcem poukázať na stav, problémy, nedostatky a iniciovať ich riešenie v Topoľčianskom okrese. Zvlášť chcem zdôrazniť stav Nemocnice, n. o., nástupcu zariadenia, v ktorom som pracoval štyridsať rokov.
Pár obzretí
za minulosťou
Podstatné zmeny v zdravotníctve na Slovensku, a teda aj v Topoľčanoch, priniesla decentralizácia ich riadenia. Nemocnice I. typu, akými boli NsP v Partizánskom i NsP v Bánovciach nad Bebravou prešli pod správu mesta a nemocnice II. typu, akou bola NsP v Topoľčanoch, pod správu VÚC, v našom prípade Nitrianskeho samosprávneho kraja. Ďalším krokom bola transformácia týchto nemocníc buď na neziskovú organizáciu, alebo na akciovú spoločnosť.
V prípade topoľčianskej nemocnice napriek tomu, že zamestnanci vyjadrili v referende nesúhlas, sa rozhodlo pre formu neziskovej organizácie. Celý proces transformácie nebol dostatočne transparentný, v mnohých ohľadoch zahmlený. Výsledkom bolo prenajatie celého nehnuteľného i hnuteľného majetku v hodnote asi 800 miliónov Sk (presná evidencia zatiaľ neexistuje ani na VÚC) na dobu 15 rokov skupine zakladateľov. Tvoria ju Jozef Bystričan, podnikateľ, Igor Hupka, riaditeľ NsP Topoľčany, Rudolf Páleš, podnikateľ, Dušan Vlnka, podnikateľ a Ivan Snopek, poslanec NSK a primár transfúzneho oddelenia. Posledne menovaný začal figurovať v tejto skupine až na poslednú chvíľu a predkladal návrh na vznik neziskovej organizácie v zastupiteľstve NSK.
Tu musím zdôrazniť fakt, ktorý je pre mňa nepochopiteľný. Členovia Zastupiteľstva NSK za náš región súhlasili a podporili projekt tejto skupiny, i keď ich nájomná zmluva v prípade zmeny rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti zaväzovala zachovať okrem nemocničnej lekárne tieto medicínske odbory: vnútorné lekárstvo, chirurgia, gynekológia a pôrodníctvo, pediatria, anesteziologicko-resuscitačné oddelenie a praktické oddelenie SVaLZ. Z čoho vyplynulo, že lôžkové oddelenia - očné, krčné, neurologické, urologické, traumatologické, ortopedické a oddelenie dlhodobo chorých majú neistú budúcnosť a môžu sa zrušiť. V súčasnom konkurenčnom prostredí je táto možnosť celkom reálna, čo môžu iba privítať susedné regióny usilujúce sa o zachovanie týchto oddelení. Znamenalo by to degradáciu nemocnice II. typu na úroveň nemocnice I. typu. Neviem, či by s týmto boli naši spoluobčania, a teda voliči spokojní.
Riaditeľ NsP doktor I. Hupka už po nástupe do funkcie pripravoval pôdu pre vznik neziskovej organizácie. Znížil počet pracovníkov nemocnice, podotýkam aj lekárov, pričom celkovo prepustil 260 zamestnancov. Robil rôzne presuny oddelení v rámci pavilónov, zlučoval a potom i rozlučoval niektoré oddelenia, čo nebolo vždy racionálne. Bolo rozumné, že koncentroval činnosť dvoch pavilónov a komplementu, čím uvoľnil niektoré budovy. Nakupovali sa prístroje a technika - CT, sonograf, monitorovacie zariadenia, mikroskop. Musím však povedať, že na získaní potrebných prostriedkov nemal riaditeľ zásluhu. Bolo to približne 60 miliónov korún, ktoré zásluhou predchádzajúceho manažmentu nemocnice a osobitne právnika Miloša Opačitého získala nemocnica súdnou cestou od VšZP. Z nich doktor Hupka svojvoľne odpustil VšZP 20 miliónov Sk. Ďalšie peniaze - vyše 3 milióny Sk - boli účelové dotácie z ministerstva zdravotníctva.
Riaditeľ I. Hupka však urobil i nesystémové kroky, ktoré boli výhodné pre úzku skupinu ľudí a nevýhodné pre nemocnicu. Od začiatku roka sa odčlenila od nemocnice a privatizovala služba klinickej biochémie a hematológie. Týmto úkonom riaditeľ odtrhol z „koláča“ pre nemocnicu mesačne 1 336 000 Sk pre Labmedto, s. r. o. V tejto organizácii figurujú doktor Ivan Snopek, Dušan Vlnka a inžinierka Dagmar Müllerová. Veľmi pozoruhodné je i nájomné tejto spoločnosti - 250 Sk /m2 v porovnaní s nájomným v poliklinike, ktoré bolo donedávna 1 400 Sk/m2. Nedá mi pri tejto príležitosti neupozorniť na článok v Dnešku z pera Ivana Snopeka, poslanca VÚC, o snahe zachovať nemocnicu v Topoľčanoch (Nikomu nemôže byť ľahostajný hazard, Dnešok č. 21/2002 z 28. 5. 2002). Jeho konanie však protirečí tomuto cieľu.

SkryťVypnúť reklamu

Zmeny bez motivácie
Ako dlhoročný vedúci pracovník nemocnice v Topoľčanoch (zažil som desať riaditeľov a sám som bol krátko v tejto funkcii) hodnotím negatívne hlavne postoj riaditeľa I. Hupku k zamestnancom. Jeho povýšenecký, až arogantný postoj vyplýva z osobných vlastností a mála skúseností, ba až z neskúsenosti s riadením veľkého kolektívu. Jeho dlhé monológy vždy dokola o tom istom, hrozby prepustením, postihom, zdôrazňovanie nahraditeľnosti každého, žiadny prejav racionálnej motivácie kolektívu značne ubíjali primársky zbor na gremiálnych poradách a následne i všetok personál nemocnice. Zlá atmosféra v zdravotníctve a sústavný tlak zo strany riaditeľa nie sú dobré podmienky pre náročnú prácu lekárov a sestier. Preto nechápem stanovisko predsedu Lekárskeho odborového združenia a predsedníčky základnej organizácie Slovenského odborového zväzu pracovníkov zdravotníctva a sociálnych služieb v liste adresovanom predsedovi NSK. Vyslovili v ňom podporu riaditeľovi NsP a jeho plánom na prenájom nemocnice neziskovou organizáciou (v mene všetkých členov odborov nemocnice) bez toho, aby poznali názor členov výboru a vôbec nebrali na vedomie názor radových odborárov.
Riaditeľ I. Hupka podcenil fakt, že nemocnici robia dobré meno dobrí lekári a na tých sa obracajú chorí. Manažment má pre nich vytvoriť v daných možnostiach čo najlepšie podmienky na prácu. Veľmi necitlivý postup riaditeľa nemocnice pri znižovaní počtu zamestnancov spôsobil odchod i všeobecne uznávaných odborníkov. Dá sa povedať, že toto bola skupina s „núteným“ odchodom, dokonca jeden primár aj s výpoveďou. Rôzne presuny vo funkciách vedúcich lekárov, drastické úsporné opatrenia po vzniku neziskovej organizácie sa dotkli i tak nízkych platov zdravotníckych pracovníkov, spôsobili „dobrovoľný“ odchod hlavne mladých kvalifikovaných lekárov. Takáto redukcia sa dotkla kmeňového stavu a ohrozila činnosť niektorých oddelení, dovolím si povedať, že sú v krajnej núdzi a ľahko sa môže stať, že ich zrušia.

SkryťVypnúť reklamu

Klesajúce výkony - dôvod odvolania riaditeľa
Zníženú výkonnosť nemocnice dokazuje i to, že nenaplnila ponúknutý objem práce od poisťovní, čím prišla o značné sumy peňazí. Potvrdzuje to pokles finančných prostriedkov od VšZP v roku 2005. V roku 2002 – 146,4 miliónov Sk, v roku 2003 – 179,3 milióna,
v roku 2004 – 180,6, v roku 2005 – 164,6 milióna Sk.
Čísla jednoznačne svedčia o oslabení činnosti nemocnice hlavne kvôli nedostatku lekárov. Manažment nemocnice intenzívne hľadá nových lekárov, prijíma i nekvalifikovaných lekárov cudzincov, ktorých perspektíva je pre nemocnicu neistá. Novonastupujúcim lekárom musí - podľa slov predsedu správnej rady na mítingu 6. marca 2006 - ponúknuť vyšší nástupný plat ako tým, ktorých prepustili. Musíme tiež brať do úvahy nemalé náklady nutné na získanie špecializácie a taktiež obdobie piatich rokov, z čoho by mal začínajúci lekár dva roky stážovať na vybraných pracoviskách mimo Topoľčian. Popri poklese výkonnosti sa dá pochybovať aj o kvalite, lebo niektorí pacienti vyhľadávajú pomoc v okolitých nemocniciach - v Nitre, Trenčíne, Partizánskom, kde viacerí lekári z Topoľčian našli uplatnenie. Aj vďaka tomu asi ašpiruje NsP v Partizánskom na klasifikáciu nemocnica II. stupňa.
Výkonnosť, a hlavne kvalita poskytovaných služieb je pod drobnohľadom verejnosti a jej nespokojnosť potvrdzujú i podané sťažnosti, čo na spomínanom mítingu potvrdil aj predseda NSK Milan Belica. Kvalitu činnosti nemocnice prísne sledujú aj zdravotné poisťovne a práve tu vidím nebezpečenstvo. Poisťovne si budú vyberať len kvalitné pracoviská a ak neuzatvoria zmluvu na prácu niektorého oddelenia, znamená to jeho likvidáciu. Táto tendencia sa dá očakávať.
Nedostatok lekárov spôsobuje problémy i pri zabezpečovaní ústavnej pohotovostnej služby, pričom jej vykazovanie a refundácia nie sú celkom transparentné. Domnievam sa, že nadčasová práca niektorých lekárov prekračuje dovolený limit. Tiež je evidentné šetrenie na nižšom a pomocnom zdravotníckom personáli a potom ho suplujú zdravotné sestry. Je to degradácia práce sestier, znižuje to štandard služieb pre pacienta a je to pochybné i z hygienického hľadiska.
Zlé hospodárske výsledky, nesystémové kroky a zlá komunikácia riaditeľa s okolím viedli správnu radu k rozhodnutiu odvolať doktora Hupku z funkcie a vedením nemocnice poverila od 1. februára 2006 Róberta Reisa.
V snahe upokojiť rastúce napätie sa 6. marca stretli zamestnanci nemocnice, zakladatelia neziskovej organizácie, členovia správnej rady, poslanci NSK a pozvanie prijal i predseda NSK a lekár NSK. Iskrenie medzi bývalým riaditeľom a predsedom správnej rady bolo evidentné, pričom predseda správnej rady vyslovil náznaky, že niektorí zriaďovatelia neziskovej organizácie (Bystričan a Hupka) prijali úplatky. R. Páleš na gremiálnej porade s primármi oznámil, že je signatárom antikorupčnej charty s medzinárodným dosahom a nestrpí v nemocnici žiadne úplatkárstvo. Z tohto titulu ho vyzval primár Tibor Pavlík, aby konal otvorene a podľa zákona, o čo ho žiadam verejne aj ja.

SkryťVypnúť reklamu

Ako ďalej v nemocnici?
Nesúrodá skladba členov – zakladateľov neziskovej organizácie a už teraz existujúce nezhody neveštia nič dobré pre nemocnicu. Na mítingu zazneli aj pochybnosti, či boli splnené všetky podmienky pri výberovom konaní na funkciu riaditeľa NsP v Topoľčanoch. Predsedom výberovej komisie bol Ivan Snopek. Poslanci Zastupiteľstva NSK, ktorí schválili zriadenie neziskovej organizácie, nemôžu dôkladne poznať zriaďovateľov, ale miestni funkcionári majú presnejšie referencie o spoluobčanoch.
Podivný až nepochopiteľný je preto nezáujem predstaviteľov mesta Topoľčany o osud nemocnice a celej zdravotníckej starostlivosti v meste. Naša nemocnica oddávna robila okresu Topoľčany dobrý imidž a obyvatelia mesta tvoria prakticky 40 percent z celého okresu. Nezanedbateľné je aj to, že zamestnáva skoro 640 ľudí. Mesto má tiež právo povedať, akú formu transformácie navrhuje. Malo zaujať stanovisko i k umiestneniu jednotlivých ambulantných pracovísk v existujúcich účelových budovách a nedovoliť ich rozptýlenie po celom meste, ktoré sťažuje chorému orientáciu a prístup k nim. Na úvahu o týchto určite nie zanedbateľných problémoch bude snáď čas inokedy.
Na stretnutí predseda NSK M. Belica naznačil, že v obave o zdravotnícke služby v kraji váhal s podpísaním zmlúv. Upozornil na možnosť zrušenia rozhodnutia o zriadení neziskovej organizácie a apeloval na medziľudské vzťahy.
Podľa môjho názoru hlavnou chybou existujúcej neziskovej organizácie je nesúrodý záujem zriaďovateľov. Nie všetci sledujú verejný záujem o zachovanie kvalitných zdravotníckych služieb, ale skôr svoj prospech. Ak niekto chce z podvyživeného slovenského zdravotníctva profitovať, je to vždy na úkor chorých a zamestnancov, z čoho potom už priamo rezultujú spomínané zlé medziľudské vzťahy.
Snažil som sa po určitej analýze poukázať na nedostatky a potenciálne nebezpečenstvo redukcie výkonov a kvality zdravotníckych služieb v Topoľčianskom okrese. Verím však, že musí byť nejaké východisko! Neašpirujem na rozhodcu a nie som ani neomylný, ale jedno viem, že mesto musí mať v záujme svojich obyvateľov účasť na riadení zdravotníckej starostlivosti. Ako poslanec Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja budem iniciovať príslušné orgány regionálnej samosprávy i rezortu s cieľom stabilizovať a zlepšiť medicínske služby v našom regióne.
Albert HAČKO
Poznámka redakcie: radi uverejníme aj ďalšie názory na dianie v nemocnici a na jej budúcnosť.

Najčítanejšie na My Topoľčany

Inzercia - Tlačové správy

 1. Slováci a peniaze: Na čo sporíme a koľko investujeme?
 2. Kedysi boli takéto šóry na práčku PHILCO. Dnes ju môžete VYHRAŤ!
 3. Náklady na domácnosť pomôže ušetriť aj kompostér FoodCycler
 4. Dizajnový krb či krbové kachle? Šetriť dokážu obe
 5. S Alžbetou II. odchádza aj kus osobných dejín Britov
 6. Láka na dvadsať kilometrov pláží. Varadero má aj ďalšie tromfy
 7. Nakúpte pre seba aj pre ľudí, ktorí potrebujú pomoc
 8. Digitálne predplatné SME.sk so zľavou až -52%
 1. Dizajnový krb či krbové kachle? Šetriť dokážu obe
 2. Láka na dvadsať kilometrov pláží. Varadero má aj ďalšie tromfy
 3. Biometricky presné progresívne okuliarové šošovky Rodenstock
 4. S Alžbetou II. odchádza aj kus osobných dejín Britov
 5. Kedysi boli takéto šóry na práčku PHILCO. Dnes ju môžete VYHRAŤ!
 6. 8 najčastejších problémov ústnej dutiny a zubov
 7. Nakúpte pre seba aj pre ľudí, ktorí potrebujú pomoc
 8. Riešenie Atosu zachraňuje životy
 1. Hasič vyrába knedle. Denne ich uvarí tisíc a má vypredané 22 092
 2. Digitálne predplatné SME.sk so zľavou až -52% 7 864
 3. Notebook s dvomi obrazovkami. Ako dlho si naň budete zvykať? 7 034
 4. Nakupovať viac ovocia a zeleniny sa oplatí každý deň 6 015
 5. Dôležitosť duševnej pohody 5 093
 6. Láka na dvadsať kilometrov pláží. Varadero má aj ďalšie tromfy 4 543
 7. Púštne kráľovstvo: Prečo by ste mali navštíviť Jordánsko? 4 496
 8. Putinovi hackeri, biznis s krytmi a špekulácie s energiami 3 140

Blogy SME

 1. Juraj Krúpa: SNAŽÍM SA UDRŽAŤ NAD VECOU, SNAŽÍM SA UDRŽAŤ EMÓCIE, ALE... NEJDE TO!
 2. Miroslav Iliaš: Otvorený list novému ministrovi školstva Jánovi Hvoreckému
 3. Anna Miľanová: Klaun...
 4. Ján Valchár: Všetko najlepšie k narodeninám, Vladimír Vladimírovič!
 5. Ivan R. V. Rumánek: Bohemizmy vs anglicizmy (Jazyk je všetko 26)
 6. Café Európa: Ako sa žije na slovensko-maďarskej hranici
 7. Miroslav Lukáč: Vieme kto na Slovensku má slabosť pre vrahov. Putina, vraždiacich šoférov, gen.Štb, Kočnerov a ich zatiaľ neuverejnených spojencov.
 8. Peter Biščo: Spravodlivosť je v našej vlasti oveľa vzácnejšia, ako šafran.
 1. Matúš Lazúr: Koľko rôznych "dedečkov" s platmi ako minister živíme z našich daní v rôznych organizáciách napojených na štátne peniaze ? 6 803
 2. Jana Melišová: 💝 Keď sa chce, tak sa dá 5 281
 3. Ján Valchár: Gratulujeme, 60.000. A ruské tanky dostávajú defekty. 4 986
 4. Post Bellum SK: Bola smrť tisícov vojakov na Dukle nezmyselnou? 4 141
 5. Ľuboš Vodička: Krvavá streda v Prešporku 4 085
 6. Ján Valchár: Keď už aj propagandisti plačú... 3 786
 7. Jozef Černek: Smutná pozvánka pre pani prezidentku 2 977
 8. Matúš Lazúr: Na retardovaných vodičov platia len retardéry. Pri zastávkach MHD najlepšie také že pri 60-tke im rovno utrhne nápravu. 2 901
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 48. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 3/3 - rok 1928
 2. Jiří Ščobák: Co konkrétního se hovoří o finanční gramotnosti na Slovensku?
 3. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú.
 4. Jiří Ščobák: Plaval jsem přes Dunaj a byla to brnkačka!
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 47. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 2/3 - rok 1927
 6. Jiří Ščobák: Energie a plyn: Zvládneme túto zimu v poriadku? Prečo je dôležité, aby trh s plynom fungoval ako celok? Odporučili by ste fixovať ceny energií?
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 46. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 1/3 - rok 1926
 8. Jiří Ščobák: Ako sa nedať podviesť v online svete? (pustite/dajte prečítať aj svojim rodičom!)
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Topoľčany a Partizánske - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Topoľčany

Prečítajte si výber TOP športových správ z regiónov.


2 h
Cintorín v Topoľčanoch.

Vtáčí trus je na hroboch aj chodníkoch.


5 h
Vodič sociálneho taxíku Róbert Moravčík s pravidelnou klientkou pani Gregorovou

Služba je prevádzkovaná Slovenským červeným krížom.


9 h

V ponuke sú ďalšie tikety.


6. okt

Blogy SME

 1. Juraj Krúpa: SNAŽÍM SA UDRŽAŤ NAD VECOU, SNAŽÍM SA UDRŽAŤ EMÓCIE, ALE... NEJDE TO!
 2. Miroslav Iliaš: Otvorený list novému ministrovi školstva Jánovi Hvoreckému
 3. Anna Miľanová: Klaun...
 4. Ján Valchár: Všetko najlepšie k narodeninám, Vladimír Vladimírovič!
 5. Ivan R. V. Rumánek: Bohemizmy vs anglicizmy (Jazyk je všetko 26)
 6. Café Európa: Ako sa žije na slovensko-maďarskej hranici
 7. Miroslav Lukáč: Vieme kto na Slovensku má slabosť pre vrahov. Putina, vraždiacich šoférov, gen.Štb, Kočnerov a ich zatiaľ neuverejnených spojencov.
 8. Peter Biščo: Spravodlivosť je v našej vlasti oveľa vzácnejšia, ako šafran.
 1. Matúš Lazúr: Koľko rôznych "dedečkov" s platmi ako minister živíme z našich daní v rôznych organizáciách napojených na štátne peniaze ? 6 803
 2. Jana Melišová: 💝 Keď sa chce, tak sa dá 5 281
 3. Ján Valchár: Gratulujeme, 60.000. A ruské tanky dostávajú defekty. 4 986
 4. Post Bellum SK: Bola smrť tisícov vojakov na Dukle nezmyselnou? 4 141
 5. Ľuboš Vodička: Krvavá streda v Prešporku 4 085
 6. Ján Valchár: Keď už aj propagandisti plačú... 3 786
 7. Jozef Černek: Smutná pozvánka pre pani prezidentku 2 977
 8. Matúš Lazúr: Na retardovaných vodičov platia len retardéry. Pri zastávkach MHD najlepšie také že pri 60-tke im rovno utrhne nápravu. 2 901
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 48. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 3/3 - rok 1928
 2. Jiří Ščobák: Co konkrétního se hovoří o finanční gramotnosti na Slovensku?
 3. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú.
 4. Jiří Ščobák: Plaval jsem přes Dunaj a byla to brnkačka!
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 47. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 2/3 - rok 1927
 6. Jiří Ščobák: Energie a plyn: Zvládneme túto zimu v poriadku? Prečo je dôležité, aby trh s plynom fungoval ako celok? Odporučili by ste fixovať ceny energií?
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 46. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 1/3 - rok 1926
 8. Jiří Ščobák: Ako sa nedať podviesť v online svete? (pustite/dajte prečítať aj svojim rodičom!)

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu