Sobota, 18. september, 2021 | Meniny má EugéniaKrížovkyKrížovky

Niekoľko dôležitých viet o topoľčianskej nemocnici

Táto analýza zdravotníckych služieb v Topoľčianskom okrese, a hlavne činnosti Nemocnice, n. o., Topoľčany, ktorou chcem osloviť verejnosť, vyplýva z mojej povinnosti poslanca vyššieho územného celku voči obyvateľom nášho regiónu a hlavne voličom, ktorí m

i dali hlas. Vo svojom predvolebnom programe som na prvom mieste uviedol svoj záväzok riešiť problémy v zdravotníctve, aby sa zachovala jeho dobrá úroveň a zároveň dostupnosť medicínskych služieb pre každého v našom okrese.
Nemienim sa rozširovať o problematike slovenského zdravotníctva všeobecne, i keď je občan doslova zasýpaný kontroverznými názormi politikov a zdravotníkov v médiách. Chcem poukázať na stav, problémy, nedostatky a iniciovať ich riešenie v Topoľčianskom okrese. Zvlášť chcem zdôrazniť stav Nemocnice, n. o., nástupcu zariadenia, v ktorom som pracoval štyridsať rokov.
Pár obzretí
za minulosťou
Podstatné zmeny v zdravotníctve na Slovensku, a teda aj v Topoľčanoch, priniesla decentralizácia ich riadenia. Nemocnice I. typu, akými boli NsP v Partizánskom i NsP v Bánovciach nad Bebravou prešli pod správu mesta a nemocnice II. typu, akou bola NsP v Topoľčanoch, pod správu VÚC, v našom prípade Nitrianskeho samosprávneho kraja. Ďalším krokom bola transformácia týchto nemocníc buď na neziskovú organizáciu, alebo na akciovú spoločnosť.
V prípade topoľčianskej nemocnice napriek tomu, že zamestnanci vyjadrili v referende nesúhlas, sa rozhodlo pre formu neziskovej organizácie. Celý proces transformácie nebol dostatočne transparentný, v mnohých ohľadoch zahmlený. Výsledkom bolo prenajatie celého nehnuteľného i hnuteľného majetku v hodnote asi 800 miliónov Sk (presná evidencia zatiaľ neexistuje ani na VÚC) na dobu 15 rokov skupine zakladateľov. Tvoria ju Jozef Bystričan, podnikateľ, Igor Hupka, riaditeľ NsP Topoľčany, Rudolf Páleš, podnikateľ, Dušan Vlnka, podnikateľ a Ivan Snopek, poslanec NSK a primár transfúzneho oddelenia. Posledne menovaný začal figurovať v tejto skupine až na poslednú chvíľu a predkladal návrh na vznik neziskovej organizácie v zastupiteľstve NSK.
Tu musím zdôrazniť fakt, ktorý je pre mňa nepochopiteľný. Členovia Zastupiteľstva NSK za náš región súhlasili a podporili projekt tejto skupiny, i keď ich nájomná zmluva v prípade zmeny rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti zaväzovala zachovať okrem nemocničnej lekárne tieto medicínske odbory: vnútorné lekárstvo, chirurgia, gynekológia a pôrodníctvo, pediatria, anesteziologicko-resuscitačné oddelenie a praktické oddelenie SVaLZ. Z čoho vyplynulo, že lôžkové oddelenia - očné, krčné, neurologické, urologické, traumatologické, ortopedické a oddelenie dlhodobo chorých majú neistú budúcnosť a môžu sa zrušiť. V súčasnom konkurenčnom prostredí je táto možnosť celkom reálna, čo môžu iba privítať susedné regióny usilujúce sa o zachovanie týchto oddelení. Znamenalo by to degradáciu nemocnice II. typu na úroveň nemocnice I. typu. Neviem, či by s týmto boli naši spoluobčania, a teda voliči spokojní.
Riaditeľ NsP doktor I. Hupka už po nástupe do funkcie pripravoval pôdu pre vznik neziskovej organizácie. Znížil počet pracovníkov nemocnice, podotýkam aj lekárov, pričom celkovo prepustil 260 zamestnancov. Robil rôzne presuny oddelení v rámci pavilónov, zlučoval a potom i rozlučoval niektoré oddelenia, čo nebolo vždy racionálne. Bolo rozumné, že koncentroval činnosť dvoch pavilónov a komplementu, čím uvoľnil niektoré budovy. Nakupovali sa prístroje a technika - CT, sonograf, monitorovacie zariadenia, mikroskop. Musím však povedať, že na získaní potrebných prostriedkov nemal riaditeľ zásluhu. Bolo to približne 60 miliónov korún, ktoré zásluhou predchádzajúceho manažmentu nemocnice a osobitne právnika Miloša Opačitého získala nemocnica súdnou cestou od VšZP. Z nich doktor Hupka svojvoľne odpustil VšZP 20 miliónov Sk. Ďalšie peniaze - vyše 3 milióny Sk - boli účelové dotácie z ministerstva zdravotníctva.
Riaditeľ I. Hupka však urobil i nesystémové kroky, ktoré boli výhodné pre úzku skupinu ľudí a nevýhodné pre nemocnicu. Od začiatku roka sa odčlenila od nemocnice a privatizovala služba klinickej biochémie a hematológie. Týmto úkonom riaditeľ odtrhol z „koláča“ pre nemocnicu mesačne 1 336 000 Sk pre Labmedto, s. r. o. V tejto organizácii figurujú doktor Ivan Snopek, Dušan Vlnka a inžinierka Dagmar Müllerová. Veľmi pozoruhodné je i nájomné tejto spoločnosti - 250 Sk /m2 v porovnaní s nájomným v poliklinike, ktoré bolo donedávna 1 400 Sk/m2. Nedá mi pri tejto príležitosti neupozorniť na článok v Dnešku z pera Ivana Snopeka, poslanca VÚC, o snahe zachovať nemocnicu v Topoľčanoch (Nikomu nemôže byť ľahostajný hazard, Dnešok č. 21/2002 z 28. 5. 2002). Jeho konanie však protirečí tomuto cieľu.

Skryť Vypnúť reklamu

Zmeny bez motivácie
Ako dlhoročný vedúci pracovník nemocnice v Topoľčanoch (zažil som desať riaditeľov a sám som bol krátko v tejto funkcii) hodnotím negatívne hlavne postoj riaditeľa I. Hupku k zamestnancom. Jeho povýšenecký, až arogantný postoj vyplýva z osobných vlastností a mála skúseností, ba až z neskúsenosti s riadením veľkého kolektívu. Jeho dlhé monológy vždy dokola o tom istom, hrozby prepustením, postihom, zdôrazňovanie nahraditeľnosti každého, žiadny prejav racionálnej motivácie kolektívu značne ubíjali primársky zbor na gremiálnych poradách a následne i všetok personál nemocnice. Zlá atmosféra v zdravotníctve a sústavný tlak zo strany riaditeľa nie sú dobré podmienky pre náročnú prácu lekárov a sestier. Preto nechápem stanovisko predsedu Lekárskeho odborového združenia a predsedníčky základnej organizácie Slovenského odborového zväzu pracovníkov zdravotníctva a sociálnych služieb v liste adresovanom predsedovi NSK. Vyslovili v ňom podporu riaditeľovi NsP a jeho plánom na prenájom nemocnice neziskovou organizáciou (v mene všetkých členov odborov nemocnice) bez toho, aby poznali názor členov výboru a vôbec nebrali na vedomie názor radových odborárov.
Riaditeľ I. Hupka podcenil fakt, že nemocnici robia dobré meno dobrí lekári a na tých sa obracajú chorí. Manažment má pre nich vytvoriť v daných možnostiach čo najlepšie podmienky na prácu. Veľmi necitlivý postup riaditeľa nemocnice pri znižovaní počtu zamestnancov spôsobil odchod i všeobecne uznávaných odborníkov. Dá sa povedať, že toto bola skupina s „núteným“ odchodom, dokonca jeden primár aj s výpoveďou. Rôzne presuny vo funkciách vedúcich lekárov, drastické úsporné opatrenia po vzniku neziskovej organizácie sa dotkli i tak nízkych platov zdravotníckych pracovníkov, spôsobili „dobrovoľný“ odchod hlavne mladých kvalifikovaných lekárov. Takáto redukcia sa dotkla kmeňového stavu a ohrozila činnosť niektorých oddelení, dovolím si povedať, že sú v krajnej núdzi a ľahko sa môže stať, že ich zrušia.

Skryť Vypnúť reklamu

Klesajúce výkony - dôvod odvolania riaditeľa
Zníženú výkonnosť nemocnice dokazuje i to, že nenaplnila ponúknutý objem práce od poisťovní, čím prišla o značné sumy peňazí. Potvrdzuje to pokles finančných prostriedkov od VšZP v roku 2005. V roku 2002 – 146,4 miliónov Sk, v roku 2003 – 179,3 milióna,
v roku 2004 – 180,6, v roku 2005 – 164,6 milióna Sk.
Čísla jednoznačne svedčia o oslabení činnosti nemocnice hlavne kvôli nedostatku lekárov. Manažment nemocnice intenzívne hľadá nových lekárov, prijíma i nekvalifikovaných lekárov cudzincov, ktorých perspektíva je pre nemocnicu neistá. Novonastupujúcim lekárom musí - podľa slov predsedu správnej rady na mítingu 6. marca 2006 - ponúknuť vyšší nástupný plat ako tým, ktorých prepustili. Musíme tiež brať do úvahy nemalé náklady nutné na získanie špecializácie a taktiež obdobie piatich rokov, z čoho by mal začínajúci lekár dva roky stážovať na vybraných pracoviskách mimo Topoľčian. Popri poklese výkonnosti sa dá pochybovať aj o kvalite, lebo niektorí pacienti vyhľadávajú pomoc v okolitých nemocniciach - v Nitre, Trenčíne, Partizánskom, kde viacerí lekári z Topoľčian našli uplatnenie. Aj vďaka tomu asi ašpiruje NsP v Partizánskom na klasifikáciu nemocnica II. stupňa.
Výkonnosť, a hlavne kvalita poskytovaných služieb je pod drobnohľadom verejnosti a jej nespokojnosť potvrdzujú i podané sťažnosti, čo na spomínanom mítingu potvrdil aj predseda NSK Milan Belica. Kvalitu činnosti nemocnice prísne sledujú aj zdravotné poisťovne a práve tu vidím nebezpečenstvo. Poisťovne si budú vyberať len kvalitné pracoviská a ak neuzatvoria zmluvu na prácu niektorého oddelenia, znamená to jeho likvidáciu. Táto tendencia sa dá očakávať.
Nedostatok lekárov spôsobuje problémy i pri zabezpečovaní ústavnej pohotovostnej služby, pričom jej vykazovanie a refundácia nie sú celkom transparentné. Domnievam sa, že nadčasová práca niektorých lekárov prekračuje dovolený limit. Tiež je evidentné šetrenie na nižšom a pomocnom zdravotníckom personáli a potom ho suplujú zdravotné sestry. Je to degradácia práce sestier, znižuje to štandard služieb pre pacienta a je to pochybné i z hygienického hľadiska.
Zlé hospodárske výsledky, nesystémové kroky a zlá komunikácia riaditeľa s okolím viedli správnu radu k rozhodnutiu odvolať doktora Hupku z funkcie a vedením nemocnice poverila od 1. februára 2006 Róberta Reisa.
V snahe upokojiť rastúce napätie sa 6. marca stretli zamestnanci nemocnice, zakladatelia neziskovej organizácie, členovia správnej rady, poslanci NSK a pozvanie prijal i predseda NSK a lekár NSK. Iskrenie medzi bývalým riaditeľom a predsedom správnej rady bolo evidentné, pričom predseda správnej rady vyslovil náznaky, že niektorí zriaďovatelia neziskovej organizácie (Bystričan a Hupka) prijali úplatky. R. Páleš na gremiálnej porade s primármi oznámil, že je signatárom antikorupčnej charty s medzinárodným dosahom a nestrpí v nemocnici žiadne úplatkárstvo. Z tohto titulu ho vyzval primár Tibor Pavlík, aby konal otvorene a podľa zákona, o čo ho žiadam verejne aj ja.

Skryť Vypnúť reklamu

Ako ďalej v nemocnici?
Nesúrodá skladba členov – zakladateľov neziskovej organizácie a už teraz existujúce nezhody neveštia nič dobré pre nemocnicu. Na mítingu zazneli aj pochybnosti, či boli splnené všetky podmienky pri výberovom konaní na funkciu riaditeľa NsP v Topoľčanoch. Predsedom výberovej komisie bol Ivan Snopek. Poslanci Zastupiteľstva NSK, ktorí schválili zriadenie neziskovej organizácie, nemôžu dôkladne poznať zriaďovateľov, ale miestni funkcionári majú presnejšie referencie o spoluobčanoch.
Podivný až nepochopiteľný je preto nezáujem predstaviteľov mesta Topoľčany o osud nemocnice a celej zdravotníckej starostlivosti v meste. Naša nemocnica oddávna robila okresu Topoľčany dobrý imidž a obyvatelia mesta tvoria prakticky 40 percent z celého okresu. Nezanedbateľné je aj to, že zamestnáva skoro 640 ľudí. Mesto má tiež právo povedať, akú formu transformácie navrhuje. Malo zaujať stanovisko i k umiestneniu jednotlivých ambulantných pracovísk v existujúcich účelových budovách a nedovoliť ich rozptýlenie po celom meste, ktoré sťažuje chorému orientáciu a prístup k nim. Na úvahu o týchto určite nie zanedbateľných problémoch bude snáď čas inokedy.
Na stretnutí predseda NSK M. Belica naznačil, že v obave o zdravotnícke služby v kraji váhal s podpísaním zmlúv. Upozornil na možnosť zrušenia rozhodnutia o zriadení neziskovej organizácie a apeloval na medziľudské vzťahy.
Podľa môjho názoru hlavnou chybou existujúcej neziskovej organizácie je nesúrodý záujem zriaďovateľov. Nie všetci sledujú verejný záujem o zachovanie kvalitných zdravotníckych služieb, ale skôr svoj prospech. Ak niekto chce z podvyživeného slovenského zdravotníctva profitovať, je to vždy na úkor chorých a zamestnancov, z čoho potom už priamo rezultujú spomínané zlé medziľudské vzťahy.
Snažil som sa po určitej analýze poukázať na nedostatky a potenciálne nebezpečenstvo redukcie výkonov a kvality zdravotníckych služieb v Topoľčianskom okrese. Verím však, že musí byť nejaké východisko! Neašpirujem na rozhodcu a nie som ani neomylný, ale jedno viem, že mesto musí mať v záujme svojich obyvateľov účasť na riadení zdravotníckej starostlivosti. Ako poslanec Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja budem iniciovať príslušné orgány regionálnej samosprávy i rezortu s cieľom stabilizovať a zlepšiť medicínske služby v našom regióne.
Albert HAČKO
Poznámka redakcie: radi uverejníme aj ďalšie názory na dianie v nemocnici a na jej budúcnosť.

Najčítanejšie na My Topoľčany

Inzercia - Tlačové správy

 1. 5 tipov, ako si užiť jeseň v Bratislave a okolí
 2. Takto dokážu aj vaše peniaze zlepšiť život na našej planéte
 3. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet
 4. Volkswagen na IAA v Mníchove predstavil koncept elektromobilu
 5. Slovenský orloj – svetová atrakcia
 6. Kanceláriám ešte neodzvonilo
 7. Predplaťte si SME.sk s garanciou vrátenia peňazí
 8. Zodpovedné investovanie praje budúcnosti a je fér
 9. Mikroplasty sú v produktoch každodennej potreby. V ktorých?
 10. Tam, kde sa ľahko verí na zázraky
 1. Prvé bezbariérové fitko vo Zvolene otvára ZŤP cestu k športu
 2. Sledujte naživo pokusy so slovenskými výskumníkmi
 3. Vystúpte z radu, postavte si moderný dom podľa seba
 4. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im?
 5. Poznáme slovenské cesty s najkrajším výhľadom!
 6. Schodolez pre imobilných - Viete ako sa testuje?
 7. Mototechna tento rok predala už vyše 8 tisíc zánovných áut
 8. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 9. Takto dokážu aj vaše peniaze zlepšiť život na našej planéte
 10. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet
 1. Mikroplasty sú v produktoch každodennej potreby. V ktorých? 7 228
 2. Slovenský orloj – svetová atrakcia 6 289
 3. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet 4 737
 4. Radosť zachytiť tieto krásne krivky 4 282
 5. Maldivy, Maurícius či Mexiko sú na dosah jediným letom 3 647
 6. Zodpovedné investovanie praje budúcnosti a je fér 2 667
 7. 5 tipov, ako si užiť jeseň v Bratislave a okolí 2 621
 8. Zateplenie šikmej strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 2 143
 9. Uznávané štúdio oživilo zanedbané štvrte. Prišlo do Bratislavy 1 818
 10. Volkswagen na IAA v Mníchove predstavil koncept elektromobilu 1 765
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Topoľčany a Partizánske - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Topoľčany

Rozdelenie okresov platné od 20. septembra.

V okrese Bánovce sa zhoršila epidemická situácia, do červenej farby COVID automatu sa dostane od pondelka 20. septembra.


17. sep
Hádzaná, ilustračná fotografia.

V druhom polčase trinásť minúť gólovo mlčali.


16. sep

Aké typy vložiek do bežeckých a športových topánok poznáme a v čom je rozdiel? Aj o tom nám povie viac odborník na behanie a bežecké doplnky Rastislav Magna z Intersportu.


17. sep

Na túto ale aj mnohé iné otázky od vás odpovedáme v našej právnej poradni.


16. sep

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Z hospitalizovaných pacientov má potvrdené ochorenie 275 ľudí.


SITA 17. sep

Ako informoval portál Noviny.sk, osobné auto vletelo pod kamión, ktorý stál v odstavnom pruhu.


SITA 4 h

Napriek daždivému počasiu je Považskobystrický jarmok úspešný. Po ročnej pauze si ho prišli užiť stovky návštevníkov.


24 h

Dievča je vo vážnom stave.


4 h

Už ste čítali?

Skryť Zatvoriť reklamu