Sobota, 24. október, 2020 | Meniny má KvetoslavaKrížovkyKrížovky

OZNAMY ObFZ TOPOĽČANY

Úradná správa č. 4 zo dňa 2. 8. 2006
DISCIPLINÁRNA KOMISIA
DOSPELÍ
Schválila žiadosť o zmenu nepodmienečného trestu hráča TJ Urmince Anton Balážik a mení ho dňom 3. 8. 2006 na 1 MZ podmienečne s podmienkou do 3. 11. 2006, DP-čl.31.
ŠPORTOVO-TECHNICKÁ
KOMISIA
DOSPELÍ
Schválila ŠK Veľké Ripňany nahradnú hraciu plochu pre odohratie majstrovských stretnutí do konca jesennej časti súťažného ročníka 2006/2007.
DORAST
TJ Slovan Preseľany bude hrávať domáce majstrovské stretnutia vždy v sobotu v ÚHČ dorastu, ako predzápas dospelých.
Stretnutie MO – 7. kolo: Hrušovany – Krušovce sa po dohode oddielov uskutoční dňa 9. 9. 2006 (sobota) o 13.50 h na štadióne TJ Slovan Krušovce.
STARŠÍ ŽIACI
Zmeny ÚHČ OFK Ludanice – predzápasy dospelých (sobota) nasledovne:
1. kolo: 12. 8. 2006 o 15.00 h: Ludanice – Kovarce
3. kolo: 26. 8. 2006 o 15.00 h: Ludanice – Mýtna Nová Ves
5. kolo: 2. 9. 2006 o 14.00 h: Ludanice – Solčany
8. kolo: 16. 9. 2006 o 13.30 h: Ludanice – Veľké Bedzany.
EKONOMICKÁ KOMISIA
1. V zmysle uznesenia Konferencie ObFZ Topoľčany zo dňa 20. 1. 2006 a následného schválenia Radou ObFZ Topoľčany zo dňa 9. 2. 2006 Vám predkladáme dodatok k Rozpisu ObFZ Topoľčany pre jesennú časť súťažného ročníka 2006/2007 – RS – A – 7d (Odmeny a nároky rozhodcov a delegátov v súťažiach ObFZ Topoľčany).
2. Každý FK je povinný v splátkových termínoch, uvedených v bode 3 poukázať na účet ObFZ Topoľčany zálohový vklad určený na odmeny (servis) rozhodcom a delegátom ObFZ Topoľčany v jesennej časti súťažného ročníka 2006/2007.
3. Zálohový vklad určený na odmeny (servis) rozhodcom a delegátom ObFZ – hradia FK.
Nakoľko po jarnej časti súťažného ročníka 2005/2006 zostali FK prebytky, ktoré sa prenášajú do jedennej časti súťažného ročníka 2006/2007, ekonomický úsek ObFZ Topoľčany rozrátal zálohové vklady pre každý FK osobirne. Vo vkladoch sú zahrnuté paušálne odmeny rozhodcom a delegátom ObFZ, cestovné, stravné, poštovné a poplatok za servis. Sumy sú zaokrúhlené smerom nahor.
Zálohové vklady sú FK povinné poukázať na účet ObFZ nasledovne:
1. splátka: do 18. augusta 2006 – 1/2 z celkovej sumy.
2. splátka: do 29. septembra 2006 – zostatok celkovej sumy.
Číslo účtu ObFZ Topoľčany: 38525048/0900, Slovenská sporiteľna a. s. Topoľčany.
Pred kazdým FK bude uvedený variabilný symbol: napr. 01 Behynce, 02 Blesovce, atď. a v správe pre prijímateľa uviesť „zálohový vklad.“ Dôrazne žiadame FK, aby zálohové vklady uhrádzali bankovým prevodom (nie poštovou poukážkou), nakoľko v uplynulom súťažnom ročníku boli veľké problémy s identifikáciou platitela!!!!!!!!! Kópiu dokladu o uhradení zálohového vkladu doručiť na sekretariát ObFZ Topoľčany v horeuvedených termínoch!!!
FK môžu celkovú sumu uhradiť i jednorazovo do 18. augusta 2006!!!
Výška zálohových vkladov pre jednotlivé FK:
01 Behynce – 0, 02 Blesovce – 6 800 Sk, 03 Slovan Bojná – 18 700 Sk, 04 Bojná OMD – 6 200 Sk, 05 Čeladince – 16 300 Sk, 06 Čermany – 22 000 Sk, 07 – Hajná Nová Ves – 5 000 Sk, 08 Horné Chlebany – 10 500 Sk, 09 Horné Obdokovce – 18 200 Sk, 10 Horné Štitáre – 5 800 Sk, 11 Hrušovany – 21 900 Sk, 12 Chrabrany – 19 900 Sk, 13 Jacovce – 21 100 Sk, 14 Kamanová – 13 100 Sk, 15 Koniarovce – 14 900 Sk, 16 Kovarce – 16 600 Sk, 17 Krnča – 16 700 Sk, 18 Krtovce – 13 200 Sk, 19 Krušovce – 20 800 Sk, 20 Kuzmice – 19 000 Sk, 21 Lipovník – 5 300 Sk, 22 Ludanice 18 100 Sk, 23 Malé Ripňany – 4 500 Sk, 24 Mýtna Nová Ves – 4 200 Sk, 25 Nemčice – 20 500, 26 Norovce – 5 000 Sk, 27 Nitrianska Blatnica – 18 100 Sk, 28 Nitrianska Streda – 23 000 Sk, 29 Oponice – 14 300 Sk, 30 Orešany – 5 400 Sk, 31 Prašice – 3 000 Sk, 32 Práznovce – 13 500 Sk, 33 Preseľany – 22 600 Sk, 34 Radošina – 3 900 Sk, 35 Rajčany – 17 100 Sk, 36 Solčany – 2 000 Sk, 37 Šalgovce – 5 000 Sk, 38 Tesáre 7 700 Sk, 39 Topoľčany 1 300 Sk, 40 Tovarníky 4 400 Sk, 41 Urmince – 22 300 Sk, 42 Veľké Bedzany 11 600 Sk, 43 Veľké Dvorany 11 200 Sk, 44 Veľké Ripňany – 16 200 Sk, 45 Velušovce – 1 900 Sk, 46 Vozokany – 11 800 Sk, 47 Závada 12 600 Sk.
Po ukončení jesennej časti súťažného ročníka 2006/2007 vykoná Ekonomická Komisia ObFZ vyúčtovanie zálohovej čiastky a v prípade prebytku, bude tento prenesený do jarnej časti súťažného ročníka 2006/2007. V prípade, že zálohová čiastka bude z pohľadu úhrady FK na odmeny (servis) nepostačujúca, je FK povinný na vyzvanie v stanovenom termíne poukázať chýbajúcu finančnú čiastku na účet ObFZ Topoľčany!!!
Uvedené platby sú FK povinné vydokladovať v stanovených termínoch.
Ak FK túto povinnosť nesplní, bude mať prislušné družstvo dospelých odo dňa splatnosti uvedenom v bode 3. tohto článku nepodmienečne zastavenú pretekársku činnosťm, a to až do dňa preukázania úhrady príslušnej povinnej platby. V prípade, že FK platbu nevyková ani po troch súťažných kolách, budú proti nemu vyvodené sankcie v zmysle znenia Noriem SFZ!!!
Paušálne odmeny sú rozhodcovia a delegáti ObFZ za ich výkon činnosti vo futbalových stretnutiach vyplácané ekonomickou komisiou ObFZ v netto výške.
FK sú povinné pred stretnutím predložiť rozhodcom a delegátom ObFZ spolu s tlačivom „Zápis o stretnutí“ aj tlačivo „Vyúčotvanie finančných náležitostí delegovaných osôb“ (2x). Potvrdený originál tlačiva od usporiadajúceho FK odovzdajú delegované osoby spolu so zápisom o stretnutí na sekretariát ObFZ. Kópia vyúčtovania zostáva pre kontrolu usporiadajúcemu FK.
4. Vyúčtovanie zálohových vkladov pre delegované osoby za jarnú časť súťažného ročníka 2005/2006 si FK preveznú osobne na sekretariáte ObFZ Topoľčany.
KOMISIA ROZHODCOV
Obsadenie rozhodcov a delegátov ObFZ Topoľčany na majstrovské stretnutia 3. kola MO, II. triedy dospelých a dorastu, 1. kola III. triedy dospelých, 2. kola starších žiakov, 1. kola mladších žiakov a prípravky v jesennej časti súťažného ročníka 2006/2007 v dňoch 19. – 20. 8. 2006.
DOSPELÍ – 20. 8. 2006 o 17.00 h
MO: Kuzmice – Preseľany (Šlosár, Števčík, Vaňo, Hrončok), Jacovce – Chrabrany (Kakula, Rybanský st., Macko, J. Dubný), Ludanice – Krušovce (Rybanský ml., Tomka, Halíček, M. Grác), Slovan Bojná – Urmince ne 11.00 h (Števčík, Barát, Wenderla, J. Dubný), Čermany – Nitrianska Blatnica (Barát, M. Candrák, Augustinek, Síleš), Veľké Dvorany – Nemčice (Vojtela, J. Dubný, Kluka, Zachar), Hrušovany – Horné Obdokovce (Fulka, Čižmár, R. Janík, M. Mokoš), TO B/Nitrianska Streda – Krnča (Petruš, P. Rybanský, P. Grác, Opačitý).
II. TRIEDA: Veľké Ripňany – Horné Chlebany (Slížka, Žember, Trtíková, J. Mokoš), Čeladince – Práznovce (Babkovič, Ladický, R), Kovarce – Krtovce (J. Grác, Patrovič, Mandúch), Koniarovce – V. Bedzany ne 10.30 h (P. Rybanský, Fulka, Zachara, Opačitý), Nitr. Bl. B/Vozokany – Oponice so 17.00 h (Rybanský ml., J. Dubný, Ladický, M. Mokoš), Tesáre – Rajčany (Klačanský, Lang, R), Kamanová – Závada (Zachara, Gregorík, Vilina, Kmotorka).
III. TRIEDA: Bojná OMD – Blesovce ne 10.30 h (Vaňo, Slížka), Malé Ripňany – Hajná Nová Ves ne 10.30 h (Kluka, Augustinek), Norovce – Behynce (Krošlák, Kijac), Horné Štitáre – Lipovník (Šimon, Kučerka), Orešany – Šalgovce (Wenderla, Vendég).
DORAST – 20. 8. 2006 o 14.50 h
MO: Kovarce – Preseľany so 17.00 h (Krošlák, Kučerka), Jacovce – Chrabrany (Rybanský st., Macko), Ludanice – Krušovce (Tomka, Halíček), Prašice – Urmince so 17.00 h (Halíček, Kijac), Čermany – Mýtna Nová Ves (M. Candrák, Augustinek), Veľké Dvorany – Nemčice (J. Dubný, Kluka), Hrušovany – Horné Obdokovce (Čižmár, R. Janík), TO B/Nitrianska Streda – Krnča (P. Rybanský, P. Grác).
II. TRIEDA: Veľké Ripňany – Horné Chlebany (Žember, Trtíková), Horné Štitáre – Oponice so 17.00 h (P. Grác, J. Grác), Kamanová – Závada (Gregorík, Vilina).
STARŠÍ ŽIACI – 19. 8. (sobota) o 17.00 h
MO Skupina A: Krnča – Koniarovce so 10.30 h (Vendég), Kovarce – Veľké Bedzany so 15.00 h (Kučerka), Práznovce – Solčany so 10.30 h (Žember), Mýtna Nová Ves – Krušovce (Trtíková), Preseľany – Oponice (M. Candrák), Hrušovany – Horné Chlebany (Augustinek), Rajčany – Ludanice (Vilina).
MO Skupina B: Prašice – Nitrianska Blatnica so 15.00 h (Kijac), Veľké Dvorany – Čermany (Rybanský st.), Veľké Ripňany – Slovan Bojná (P. Rybanský), Radošina – Horné Obdokovce (Patrovič), Urmince – Jacovce (Fulka), Nemčice – Kuzmice (P. Grác), Velušovce – Tovarníky (Lang).

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Vitajte v postapokalyptickom svete
 2. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 3. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 4. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí
 5. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
 6. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 7. Kupujte originálne tonerové kazety HP
 8. Investície s fixným ročným výnosom od 6 % do 8 %
 9. Zaplatiť za kávu či obed pomocou správy v čete? Už čoskoro
 10. Zelená Bratislava
 1. Tesco prináša zákazníkom potraviny za každých okolností
 2. Vedeli ste, že jablká majú svoj medzinárodný deň?
 3. Zostáva už len 7 dní na predloženie žiadosti o grant
 4. Svet môžeme zlepšiť dobrými skutkami
 5. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 6. Najnovšie technológie a inovácie na Gemeri? Normálka
 7. Zlaďte vaše šperky s jeseňou
 8. Nové laboratórium ekonomického experimentálneho výskumu na EUBA
 9. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí
 10. 5 vecí, ktoré definujú prémiové bývanie
 1. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 17 066
 2. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 14 865
 3. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte? 13 035
 4. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 12 016
 5. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 11 871
 6. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 10 787
 7. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 10 402
 8. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 9 669
 9. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 572
 10. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 9 538
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Topoľčany a Partizánske - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Topoľčany

Predlžujeme akciu o 24h

Ak nemôžete za novinami, noviny prídu k vám. Dnes to máte s 50% zľavou na celý rok

Akcia platí pre nových aj existujúcich predplatiteľov, ktorí si ho predĺžia.

Táto akcia platí len 24 hodín a nebude sa opakovať.

Hádzanári do Košíc nejdú, nestihli ich pretestovať

Topoľčianski hádzanári po karanténe do extraligového kolotoča opäť nenaskočia. Sobotný zápas v Košiciach proti miestnemu tímu Crows je odložený.

Posedieť s priateľmi môžete už len na terase

V posledných dňoch ste mohli sedieť iba na terase, od zajtra už ani tam.

Monika Rajnohová.

O stravenkovej petícii rokovali na ministerstve

Iniciátora petície Za zachovanie súčasnej platnej legislatívy v oblasti stravovania zamestnancov Ľubomíra Sečkára s jeho tímom prijala generálna riaditeľka sekcie práce Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Danica Lehocká.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Na Liptove pribudol v piatok dosiaľ najvyšší počet infikovaných

Situácia sa začína zhoršovať už aj v okrese Ružomberok.

TMR zatvára strediská Jasná a Vysoké Tatry

V prípade priaznivého vývoja situácie na Slovensku by mohli znova otvoriť 6. novembra.

Ľudia stoja v radoch pred odbernými miestami

Odberové miestnosti sa otvorili o ôsmej hodine ráno.

Už ste čítali?