Nedeľa, 25. september, 2022 | Meniny má Vladislav

OZNAMY ObFZ TOPOĽČANY

Úradná správa č. 4 zo dňa 2. 8. 2006
DISCIPLINÁRNA KOMISIA
DOSPELÍ
Schválila žiadosť o zmenu nepodmienečného trestu hráča TJ Urmince Anton Balážik a mení ho dňom 3. 8. 2006 na 1 MZ podmienečne s podmienkou do 3. 11. 2006, DP-čl.31.
ŠPORTOVO-TECHNICKÁ
KOMISIA
DOSPELÍ
Schválila ŠK Veľké Ripňany nahradnú hraciu plochu pre odohratie majstrovských stretnutí do konca jesennej časti súťažného ročníka 2006/2007.
DORAST
TJ Slovan Preseľany bude hrávať domáce majstrovské stretnutia vždy v sobotu v ÚHČ dorastu, ako predzápas dospelých.
Stretnutie MO – 7. kolo: Hrušovany – Krušovce sa po dohode oddielov uskutoční dňa 9. 9. 2006 (sobota) o 13.50 h na štadióne TJ Slovan Krušovce.
STARŠÍ ŽIACI
Zmeny ÚHČ OFK Ludanice – predzápasy dospelých (sobota) nasledovne:
1. kolo: 12. 8. 2006 o 15.00 h: Ludanice – Kovarce
3. kolo: 26. 8. 2006 o 15.00 h: Ludanice – Mýtna Nová Ves
5. kolo: 2. 9. 2006 o 14.00 h: Ludanice – Solčany
8. kolo: 16. 9. 2006 o 13.30 h: Ludanice – Veľké Bedzany.
EKONOMICKÁ KOMISIA
1. V zmysle uznesenia Konferencie ObFZ Topoľčany zo dňa 20. 1. 2006 a následného schválenia Radou ObFZ Topoľčany zo dňa 9. 2. 2006 Vám predkladáme dodatok k Rozpisu ObFZ Topoľčany pre jesennú časť súťažného ročníka 2006/2007 – RS – A – 7d (Odmeny a nároky rozhodcov a delegátov v súťažiach ObFZ Topoľčany).
2. Každý FK je povinný v splátkových termínoch, uvedených v bode 3 poukázať na účet ObFZ Topoľčany zálohový vklad určený na odmeny (servis) rozhodcom a delegátom ObFZ Topoľčany v jesennej časti súťažného ročníka 2006/2007.
3. Zálohový vklad určený na odmeny (servis) rozhodcom a delegátom ObFZ – hradia FK.
Nakoľko po jarnej časti súťažného ročníka 2005/2006 zostali FK prebytky, ktoré sa prenášajú do jedennej časti súťažného ročníka 2006/2007, ekonomický úsek ObFZ Topoľčany rozrátal zálohové vklady pre každý FK osobirne. Vo vkladoch sú zahrnuté paušálne odmeny rozhodcom a delegátom ObFZ, cestovné, stravné, poštovné a poplatok za servis. Sumy sú zaokrúhlené smerom nahor.
Zálohové vklady sú FK povinné poukázať na účet ObFZ nasledovne:
1. splátka: do 18. augusta 2006 – 1/2 z celkovej sumy.
2. splátka: do 29. septembra 2006 – zostatok celkovej sumy.
Číslo účtu ObFZ Topoľčany: 38525048/0900, Slovenská sporiteľna a. s. Topoľčany.
Pred kazdým FK bude uvedený variabilný symbol: napr. 01 Behynce, 02 Blesovce, atď. a v správe pre prijímateľa uviesť „zálohový vklad.“ Dôrazne žiadame FK, aby zálohové vklady uhrádzali bankovým prevodom (nie poštovou poukážkou), nakoľko v uplynulom súťažnom ročníku boli veľké problémy s identifikáciou platitela!!!!!!!!! Kópiu dokladu o uhradení zálohového vkladu doručiť na sekretariát ObFZ Topoľčany v horeuvedených termínoch!!!
FK môžu celkovú sumu uhradiť i jednorazovo do 18. augusta 2006!!!
Výška zálohových vkladov pre jednotlivé FK:
01 Behynce – 0, 02 Blesovce – 6 800 Sk, 03 Slovan Bojná – 18 700 Sk, 04 Bojná OMD – 6 200 Sk, 05 Čeladince – 16 300 Sk, 06 Čermany – 22 000 Sk, 07 – Hajná Nová Ves – 5 000 Sk, 08 Horné Chlebany – 10 500 Sk, 09 Horné Obdokovce – 18 200 Sk, 10 Horné Štitáre – 5 800 Sk, 11 Hrušovany – 21 900 Sk, 12 Chrabrany – 19 900 Sk, 13 Jacovce – 21 100 Sk, 14 Kamanová – 13 100 Sk, 15 Koniarovce – 14 900 Sk, 16 Kovarce – 16 600 Sk, 17 Krnča – 16 700 Sk, 18 Krtovce – 13 200 Sk, 19 Krušovce – 20 800 Sk, 20 Kuzmice – 19 000 Sk, 21 Lipovník – 5 300 Sk, 22 Ludanice 18 100 Sk, 23 Malé Ripňany – 4 500 Sk, 24 Mýtna Nová Ves – 4 200 Sk, 25 Nemčice – 20 500, 26 Norovce – 5 000 Sk, 27 Nitrianska Blatnica – 18 100 Sk, 28 Nitrianska Streda – 23 000 Sk, 29 Oponice – 14 300 Sk, 30 Orešany – 5 400 Sk, 31 Prašice – 3 000 Sk, 32 Práznovce – 13 500 Sk, 33 Preseľany – 22 600 Sk, 34 Radošina – 3 900 Sk, 35 Rajčany – 17 100 Sk, 36 Solčany – 2 000 Sk, 37 Šalgovce – 5 000 Sk, 38 Tesáre 7 700 Sk, 39 Topoľčany 1 300 Sk, 40 Tovarníky 4 400 Sk, 41 Urmince – 22 300 Sk, 42 Veľké Bedzany 11 600 Sk, 43 Veľké Dvorany 11 200 Sk, 44 Veľké Ripňany – 16 200 Sk, 45 Velušovce – 1 900 Sk, 46 Vozokany – 11 800 Sk, 47 Závada 12 600 Sk.
Po ukončení jesennej časti súťažného ročníka 2006/2007 vykoná Ekonomická Komisia ObFZ vyúčtovanie zálohovej čiastky a v prípade prebytku, bude tento prenesený do jarnej časti súťažného ročníka 2006/2007. V prípade, že zálohová čiastka bude z pohľadu úhrady FK na odmeny (servis) nepostačujúca, je FK povinný na vyzvanie v stanovenom termíne poukázať chýbajúcu finančnú čiastku na účet ObFZ Topoľčany!!!
Uvedené platby sú FK povinné vydokladovať v stanovených termínoch.
Ak FK túto povinnosť nesplní, bude mať prislušné družstvo dospelých odo dňa splatnosti uvedenom v bode 3. tohto článku nepodmienečne zastavenú pretekársku činnosťm, a to až do dňa preukázania úhrady príslušnej povinnej platby. V prípade, že FK platbu nevyková ani po troch súťažných kolách, budú proti nemu vyvodené sankcie v zmysle znenia Noriem SFZ!!!
Paušálne odmeny sú rozhodcovia a delegáti ObFZ za ich výkon činnosti vo futbalových stretnutiach vyplácané ekonomickou komisiou ObFZ v netto výške.
FK sú povinné pred stretnutím predložiť rozhodcom a delegátom ObFZ spolu s tlačivom „Zápis o stretnutí“ aj tlačivo „Vyúčotvanie finančných náležitostí delegovaných osôb“ (2x). Potvrdený originál tlačiva od usporiadajúceho FK odovzdajú delegované osoby spolu so zápisom o stretnutí na sekretariát ObFZ. Kópia vyúčtovania zostáva pre kontrolu usporiadajúcemu FK.
4. Vyúčtovanie zálohových vkladov pre delegované osoby za jarnú časť súťažného ročníka 2005/2006 si FK preveznú osobne na sekretariáte ObFZ Topoľčany.
KOMISIA ROZHODCOV
Obsadenie rozhodcov a delegátov ObFZ Topoľčany na majstrovské stretnutia 3. kola MO, II. triedy dospelých a dorastu, 1. kola III. triedy dospelých, 2. kola starších žiakov, 1. kola mladších žiakov a prípravky v jesennej časti súťažného ročníka 2006/2007 v dňoch 19. – 20. 8. 2006.
DOSPELÍ – 20. 8. 2006 o 17.00 h
MO: Kuzmice – Preseľany (Šlosár, Števčík, Vaňo, Hrončok), Jacovce – Chrabrany (Kakula, Rybanský st., Macko, J. Dubný), Ludanice – Krušovce (Rybanský ml., Tomka, Halíček, M. Grác), Slovan Bojná – Urmince ne 11.00 h (Števčík, Barát, Wenderla, J. Dubný), Čermany – Nitrianska Blatnica (Barát, M. Candrák, Augustinek, Síleš), Veľké Dvorany – Nemčice (Vojtela, J. Dubný, Kluka, Zachar), Hrušovany – Horné Obdokovce (Fulka, Čižmár, R. Janík, M. Mokoš), TO B/Nitrianska Streda – Krnča (Petruš, P. Rybanský, P. Grác, Opačitý).
II. TRIEDA: Veľké Ripňany – Horné Chlebany (Slížka, Žember, Trtíková, J. Mokoš), Čeladince – Práznovce (Babkovič, Ladický, R), Kovarce – Krtovce (J. Grác, Patrovič, Mandúch), Koniarovce – V. Bedzany ne 10.30 h (P. Rybanský, Fulka, Zachara, Opačitý), Nitr. Bl. B/Vozokany – Oponice so 17.00 h (Rybanský ml., J. Dubný, Ladický, M. Mokoš), Tesáre – Rajčany (Klačanský, Lang, R), Kamanová – Závada (Zachara, Gregorík, Vilina, Kmotorka).
III. TRIEDA: Bojná OMD – Blesovce ne 10.30 h (Vaňo, Slížka), Malé Ripňany – Hajná Nová Ves ne 10.30 h (Kluka, Augustinek), Norovce – Behynce (Krošlák, Kijac), Horné Štitáre – Lipovník (Šimon, Kučerka), Orešany – Šalgovce (Wenderla, Vendég).
DORAST – 20. 8. 2006 o 14.50 h
MO: Kovarce – Preseľany so 17.00 h (Krošlák, Kučerka), Jacovce – Chrabrany (Rybanský st., Macko), Ludanice – Krušovce (Tomka, Halíček), Prašice – Urmince so 17.00 h (Halíček, Kijac), Čermany – Mýtna Nová Ves (M. Candrák, Augustinek), Veľké Dvorany – Nemčice (J. Dubný, Kluka), Hrušovany – Horné Obdokovce (Čižmár, R. Janík), TO B/Nitrianska Streda – Krnča (P. Rybanský, P. Grác).
II. TRIEDA: Veľké Ripňany – Horné Chlebany (Žember, Trtíková), Horné Štitáre – Oponice so 17.00 h (P. Grác, J. Grác), Kamanová – Závada (Gregorík, Vilina).
STARŠÍ ŽIACI – 19. 8. (sobota) o 17.00 h
MO Skupina A: Krnča – Koniarovce so 10.30 h (Vendég), Kovarce – Veľké Bedzany so 15.00 h (Kučerka), Práznovce – Solčany so 10.30 h (Žember), Mýtna Nová Ves – Krušovce (Trtíková), Preseľany – Oponice (M. Candrák), Hrušovany – Horné Chlebany (Augustinek), Rajčany – Ludanice (Vilina).
MO Skupina B: Prašice – Nitrianska Blatnica so 15.00 h (Kijac), Veľké Dvorany – Čermany (Rybanský st.), Veľké Ripňany – Slovan Bojná (P. Rybanský), Radošina – Horné Obdokovce (Patrovič), Urmince – Jacovce (Fulka), Nemčice – Kuzmice (P. Grác), Velušovce – Tovarníky (Lang).

Najčítanejšie na My Topoľčany

Inzercia - Tlačové správy

 1. Bublina: Hravý a kreatívny časopis pre deti v denníku SME
 2. Osem cestovateľských tipov, kam sa vybrať cez jesenné prázdniny
 3. Sledujte príjem živín u starých rodičov
 4. Najradšej by ste pri čítaní správ odleteli preč?
 5. Tejto zelenine patrí štvrté miesto na svete. Máte ju doma?
 6. Realitný maklér v Poprade
 7. Je čas na cestovateľské plány, jeseň bude plná spoznávania
 8. Najradšej by ste pri čítaní správ nechali všetko plávať?
 1. Industriálna Spilka Offices je súčasťou Týždňa zelených budov
 2. Hagyari: Som pripravený intenzívne a tvrdo pracovať
 3. Osem cestovateľských tipov, kam sa vybrať cez jesenné prázdniny
 4. Bublina: Hravý a kreatívny časopis pre deti v denníku SME
 5. Je neskutočná! Pani Milada (80) búra svojou básničkou internety
 6. XTB vyhlasuje Conora McGregora za svojho globálneho ambasádora
 7. Šliapnuť do pedálov – a ide sa na to!
 8. Na Slovensku máme približne 23% fajčiarov
 1. Tejto zelenine patrí štvrté miesto na svete. Máte ju doma? 11 710
 2. Osem cestovateľských tipov, kam sa vybrať cez jesenné prázdniny 7 235
 3. OMV mení kuchynský olej za kávu. Teraz na celom Slovensku 3 428
 4. Najradšej by ste pri čítaní správ odleteli preč? 3 302
 5. Rozbolí vás žalúdok zo studenej vody? Najväčšie mýty o trávení 3 183
 6. Morca-della a Pali. Tatrakon stojí na osvedčenej klasike 2 751
 7. Bublina: Hravý a kreatívny časopis pre deti v denníku SME 2 050
 8. Excelentná novinka v Tescu 2 000

Blogy SME

 1. Ľuboš Vodička: Veterné mlyny v Čechách a na Morave: Starý Poddvorov
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 48. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 3/3 - rok 1928
 3. Ivan Mlynár: Čoho sa to vlastne vyšetrovatelia NAKA okolo Jána Čurillu dožadujú.
 4. Jozef Javurek: Skandar
 5. Marian Nanias: Jadrová energia – Hra na schovávačku skončila.
 6. Marek Strapko: Irán vs. Rusko
 7. Post Bellum SK: Vojnou ich trápenie neskončilo. V Topoľčanoch sa rozpútal 24. septembra pogrom na Židov
 8. Ľuboš Vodička: Kostoly za hradbami: Pezinok Grinava
 1. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú. 13 483
 2. Ján Valchár: Prečo je čiastočná mobilizácia v Rusku dobrou správou? 10 918
 3. Milan Removčík: Vlakom do Splitu. 6 206
 4. Martin Majzlan: Pamír, miesto kde som zanechal kus svojho srdca (+Video) 5 970
 5. Filip Kaľavský: Seniori bez obedov s dotáciou 5 696
 6. Miroslav Lukáč: Viete že ruský trpaslík je najväčší na svete, ruské hodinky najrýchlejšie a Červená armáda nie je krvavočervená, ale ružová? 5 299
 7. Tereza Krajčová: Grécke Atény 2/4 - Majestátny Acropolis, antická atmosféra v Agore a stopy Rimanov 4 457
 8. Oskar Kaman: Ako magistrát (ne)získal 1,6 milióna eur do rozpočtu 4 249
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 48. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 3/3 - rok 1928
 2. Jiří Ščobák: Co konkrétního se hovoří o finanční gramotnosti na Slovensku?
 3. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú.
 4. Jiří Ščobák: Plaval jsem přes Dunaj a byla to brnkačka!
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 47. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 2/3 - rok 1927
 6. Jiří Ščobák: Energie a plyn: Zvládneme túto zimu v poriadku? Prečo je dôležité, aby trh s plynom fungoval ako celok? Odporučili by ste fixovať ceny energií?
 7. Jiří Ščobák: Ako sa nedať podviesť v online svete? (pustite/dajte prečítať aj svojim rodičom!)
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 46. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 1/3 - rok 1926
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Topoľčany a Partizánske - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Topoľčany

Topoľčany nakorčuľujú do nového ročníka bez dlhoročného trénera, bez domáceho ľadu a aj bez výhry v prípravnom období.


16 h
Topoľčianska nemocnica má za sebou ďalšiu rekonštrukciu. tentoraz sa týkala pôrodnice.

Rekonštruujú nemocničné oddelenia, ktoré majú aj polstoročie.


23. sep
MY | TOP správy z regiónov

Prinášame výber TOP správ z regiónov.


23. sep

Tipni si a vyhraj, registrácia je grátis.


22. sep

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Blogy SME

 1. Ľuboš Vodička: Veterné mlyny v Čechách a na Morave: Starý Poddvorov
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 48. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 3/3 - rok 1928
 3. Ivan Mlynár: Čoho sa to vlastne vyšetrovatelia NAKA okolo Jána Čurillu dožadujú.
 4. Jozef Javurek: Skandar
 5. Marian Nanias: Jadrová energia – Hra na schovávačku skončila.
 6. Marek Strapko: Irán vs. Rusko
 7. Post Bellum SK: Vojnou ich trápenie neskončilo. V Topoľčanoch sa rozpútal 24. septembra pogrom na Židov
 8. Ľuboš Vodička: Kostoly za hradbami: Pezinok Grinava
 1. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú. 13 483
 2. Ján Valchár: Prečo je čiastočná mobilizácia v Rusku dobrou správou? 10 918
 3. Milan Removčík: Vlakom do Splitu. 6 206
 4. Martin Majzlan: Pamír, miesto kde som zanechal kus svojho srdca (+Video) 5 970
 5. Filip Kaľavský: Seniori bez obedov s dotáciou 5 696
 6. Miroslav Lukáč: Viete že ruský trpaslík je najväčší na svete, ruské hodinky najrýchlejšie a Červená armáda nie je krvavočervená, ale ružová? 5 299
 7. Tereza Krajčová: Grécke Atény 2/4 - Majestátny Acropolis, antická atmosféra v Agore a stopy Rimanov 4 457
 8. Oskar Kaman: Ako magistrát (ne)získal 1,6 milióna eur do rozpočtu 4 249
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 48. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 3/3 - rok 1928
 2. Jiří Ščobák: Co konkrétního se hovoří o finanční gramotnosti na Slovensku?
 3. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú.
 4. Jiří Ščobák: Plaval jsem přes Dunaj a byla to brnkačka!
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 47. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 2/3 - rok 1927
 6. Jiří Ščobák: Energie a plyn: Zvládneme túto zimu v poriadku? Prečo je dôležité, aby trh s plynom fungoval ako celok? Odporučili by ste fixovať ceny energií?
 7. Jiří Ščobák: Ako sa nedať podviesť v online svete? (pustite/dajte prečítať aj svojim rodičom!)
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 46. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 1/3 - rok 1926

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu