Pondelok, 27. september, 2021 | Meniny má CypriánKrížovkyKrížovky

OZNAMY ObFZ TOPOĽČANY

Úradná správa č. 4 zo dňa 2. 8. 2006
DISCIPLINÁRNA KOMISIA
DOSPELÍ
Schválila žiadosť o zmenu nepodmienečného trestu hráča TJ Urmince Anton Balážik a mení ho dňom 3. 8. 2006 na 1 MZ podmienečne s podmienkou do 3. 11. 2006, DP-čl.31.
ŠPORTOVO-TECHNICKÁ
KOMISIA
DOSPELÍ
Schválila ŠK Veľké Ripňany nahradnú hraciu plochu pre odohratie majstrovských stretnutí do konca jesennej časti súťažného ročníka 2006/2007.
DORAST
TJ Slovan Preseľany bude hrávať domáce majstrovské stretnutia vždy v sobotu v ÚHČ dorastu, ako predzápas dospelých.
Stretnutie MO – 7. kolo: Hrušovany – Krušovce sa po dohode oddielov uskutoční dňa 9. 9. 2006 (sobota) o 13.50 h na štadióne TJ Slovan Krušovce.
STARŠÍ ŽIACI
Zmeny ÚHČ OFK Ludanice – predzápasy dospelých (sobota) nasledovne:
1. kolo: 12. 8. 2006 o 15.00 h: Ludanice – Kovarce
3. kolo: 26. 8. 2006 o 15.00 h: Ludanice – Mýtna Nová Ves
5. kolo: 2. 9. 2006 o 14.00 h: Ludanice – Solčany
8. kolo: 16. 9. 2006 o 13.30 h: Ludanice – Veľké Bedzany.
EKONOMICKÁ KOMISIA
1. V zmysle uznesenia Konferencie ObFZ Topoľčany zo dňa 20. 1. 2006 a následného schválenia Radou ObFZ Topoľčany zo dňa 9. 2. 2006 Vám predkladáme dodatok k Rozpisu ObFZ Topoľčany pre jesennú časť súťažného ročníka 2006/2007 – RS – A – 7d (Odmeny a nároky rozhodcov a delegátov v súťažiach ObFZ Topoľčany).
2. Každý FK je povinný v splátkových termínoch, uvedených v bode 3 poukázať na účet ObFZ Topoľčany zálohový vklad určený na odmeny (servis) rozhodcom a delegátom ObFZ Topoľčany v jesennej časti súťažného ročníka 2006/2007.
3. Zálohový vklad určený na odmeny (servis) rozhodcom a delegátom ObFZ – hradia FK.
Nakoľko po jarnej časti súťažného ročníka 2005/2006 zostali FK prebytky, ktoré sa prenášajú do jedennej časti súťažného ročníka 2006/2007, ekonomický úsek ObFZ Topoľčany rozrátal zálohové vklady pre každý FK osobirne. Vo vkladoch sú zahrnuté paušálne odmeny rozhodcom a delegátom ObFZ, cestovné, stravné, poštovné a poplatok za servis. Sumy sú zaokrúhlené smerom nahor.
Zálohové vklady sú FK povinné poukázať na účet ObFZ nasledovne:
1. splátka: do 18. augusta 2006 – 1/2 z celkovej sumy.
2. splátka: do 29. septembra 2006 – zostatok celkovej sumy.
Číslo účtu ObFZ Topoľčany: 38525048/0900, Slovenská sporiteľna a. s. Topoľčany.
Pred kazdým FK bude uvedený variabilný symbol: napr. 01 Behynce, 02 Blesovce, atď. a v správe pre prijímateľa uviesť „zálohový vklad.“ Dôrazne žiadame FK, aby zálohové vklady uhrádzali bankovým prevodom (nie poštovou poukážkou), nakoľko v uplynulom súťažnom ročníku boli veľké problémy s identifikáciou platitela!!!!!!!!! Kópiu dokladu o uhradení zálohového vkladu doručiť na sekretariát ObFZ Topoľčany v horeuvedených termínoch!!!
FK môžu celkovú sumu uhradiť i jednorazovo do 18. augusta 2006!!!
Výška zálohových vkladov pre jednotlivé FK:
01 Behynce – 0, 02 Blesovce – 6 800 Sk, 03 Slovan Bojná – 18 700 Sk, 04 Bojná OMD – 6 200 Sk, 05 Čeladince – 16 300 Sk, 06 Čermany – 22 000 Sk, 07 – Hajná Nová Ves – 5 000 Sk, 08 Horné Chlebany – 10 500 Sk, 09 Horné Obdokovce – 18 200 Sk, 10 Horné Štitáre – 5 800 Sk, 11 Hrušovany – 21 900 Sk, 12 Chrabrany – 19 900 Sk, 13 Jacovce – 21 100 Sk, 14 Kamanová – 13 100 Sk, 15 Koniarovce – 14 900 Sk, 16 Kovarce – 16 600 Sk, 17 Krnča – 16 700 Sk, 18 Krtovce – 13 200 Sk, 19 Krušovce – 20 800 Sk, 20 Kuzmice – 19 000 Sk, 21 Lipovník – 5 300 Sk, 22 Ludanice 18 100 Sk, 23 Malé Ripňany – 4 500 Sk, 24 Mýtna Nová Ves – 4 200 Sk, 25 Nemčice – 20 500, 26 Norovce – 5 000 Sk, 27 Nitrianska Blatnica – 18 100 Sk, 28 Nitrianska Streda – 23 000 Sk, 29 Oponice – 14 300 Sk, 30 Orešany – 5 400 Sk, 31 Prašice – 3 000 Sk, 32 Práznovce – 13 500 Sk, 33 Preseľany – 22 600 Sk, 34 Radošina – 3 900 Sk, 35 Rajčany – 17 100 Sk, 36 Solčany – 2 000 Sk, 37 Šalgovce – 5 000 Sk, 38 Tesáre 7 700 Sk, 39 Topoľčany 1 300 Sk, 40 Tovarníky 4 400 Sk, 41 Urmince – 22 300 Sk, 42 Veľké Bedzany 11 600 Sk, 43 Veľké Dvorany 11 200 Sk, 44 Veľké Ripňany – 16 200 Sk, 45 Velušovce – 1 900 Sk, 46 Vozokany – 11 800 Sk, 47 Závada 12 600 Sk.
Po ukončení jesennej časti súťažného ročníka 2006/2007 vykoná Ekonomická Komisia ObFZ vyúčtovanie zálohovej čiastky a v prípade prebytku, bude tento prenesený do jarnej časti súťažného ročníka 2006/2007. V prípade, že zálohová čiastka bude z pohľadu úhrady FK na odmeny (servis) nepostačujúca, je FK povinný na vyzvanie v stanovenom termíne poukázať chýbajúcu finančnú čiastku na účet ObFZ Topoľčany!!!
Uvedené platby sú FK povinné vydokladovať v stanovených termínoch.
Ak FK túto povinnosť nesplní, bude mať prislušné družstvo dospelých odo dňa splatnosti uvedenom v bode 3. tohto článku nepodmienečne zastavenú pretekársku činnosťm, a to až do dňa preukázania úhrady príslušnej povinnej platby. V prípade, že FK platbu nevyková ani po troch súťažných kolách, budú proti nemu vyvodené sankcie v zmysle znenia Noriem SFZ!!!
Paušálne odmeny sú rozhodcovia a delegáti ObFZ za ich výkon činnosti vo futbalových stretnutiach vyplácané ekonomickou komisiou ObFZ v netto výške.
FK sú povinné pred stretnutím predložiť rozhodcom a delegátom ObFZ spolu s tlačivom „Zápis o stretnutí“ aj tlačivo „Vyúčotvanie finančných náležitostí delegovaných osôb“ (2x). Potvrdený originál tlačiva od usporiadajúceho FK odovzdajú delegované osoby spolu so zápisom o stretnutí na sekretariát ObFZ. Kópia vyúčtovania zostáva pre kontrolu usporiadajúcemu FK.
4. Vyúčtovanie zálohových vkladov pre delegované osoby za jarnú časť súťažného ročníka 2005/2006 si FK preveznú osobne na sekretariáte ObFZ Topoľčany.
KOMISIA ROZHODCOV
Obsadenie rozhodcov a delegátov ObFZ Topoľčany na majstrovské stretnutia 3. kola MO, II. triedy dospelých a dorastu, 1. kola III. triedy dospelých, 2. kola starších žiakov, 1. kola mladších žiakov a prípravky v jesennej časti súťažného ročníka 2006/2007 v dňoch 19. – 20. 8. 2006.
DOSPELÍ – 20. 8. 2006 o 17.00 h
MO: Kuzmice – Preseľany (Šlosár, Števčík, Vaňo, Hrončok), Jacovce – Chrabrany (Kakula, Rybanský st., Macko, J. Dubný), Ludanice – Krušovce (Rybanský ml., Tomka, Halíček, M. Grác), Slovan Bojná – Urmince ne 11.00 h (Števčík, Barát, Wenderla, J. Dubný), Čermany – Nitrianska Blatnica (Barát, M. Candrák, Augustinek, Síleš), Veľké Dvorany – Nemčice (Vojtela, J. Dubný, Kluka, Zachar), Hrušovany – Horné Obdokovce (Fulka, Čižmár, R. Janík, M. Mokoš), TO B/Nitrianska Streda – Krnča (Petruš, P. Rybanský, P. Grác, Opačitý).
II. TRIEDA: Veľké Ripňany – Horné Chlebany (Slížka, Žember, Trtíková, J. Mokoš), Čeladince – Práznovce (Babkovič, Ladický, R), Kovarce – Krtovce (J. Grác, Patrovič, Mandúch), Koniarovce – V. Bedzany ne 10.30 h (P. Rybanský, Fulka, Zachara, Opačitý), Nitr. Bl. B/Vozokany – Oponice so 17.00 h (Rybanský ml., J. Dubný, Ladický, M. Mokoš), Tesáre – Rajčany (Klačanský, Lang, R), Kamanová – Závada (Zachara, Gregorík, Vilina, Kmotorka).
III. TRIEDA: Bojná OMD – Blesovce ne 10.30 h (Vaňo, Slížka), Malé Ripňany – Hajná Nová Ves ne 10.30 h (Kluka, Augustinek), Norovce – Behynce (Krošlák, Kijac), Horné Štitáre – Lipovník (Šimon, Kučerka), Orešany – Šalgovce (Wenderla, Vendég).
DORAST – 20. 8. 2006 o 14.50 h
MO: Kovarce – Preseľany so 17.00 h (Krošlák, Kučerka), Jacovce – Chrabrany (Rybanský st., Macko), Ludanice – Krušovce (Tomka, Halíček), Prašice – Urmince so 17.00 h (Halíček, Kijac), Čermany – Mýtna Nová Ves (M. Candrák, Augustinek), Veľké Dvorany – Nemčice (J. Dubný, Kluka), Hrušovany – Horné Obdokovce (Čižmár, R. Janík), TO B/Nitrianska Streda – Krnča (P. Rybanský, P. Grác).
II. TRIEDA: Veľké Ripňany – Horné Chlebany (Žember, Trtíková), Horné Štitáre – Oponice so 17.00 h (P. Grác, J. Grác), Kamanová – Závada (Gregorík, Vilina).
STARŠÍ ŽIACI – 19. 8. (sobota) o 17.00 h
MO Skupina A: Krnča – Koniarovce so 10.30 h (Vendég), Kovarce – Veľké Bedzany so 15.00 h (Kučerka), Práznovce – Solčany so 10.30 h (Žember), Mýtna Nová Ves – Krušovce (Trtíková), Preseľany – Oponice (M. Candrák), Hrušovany – Horné Chlebany (Augustinek), Rajčany – Ludanice (Vilina).
MO Skupina B: Prašice – Nitrianska Blatnica so 15.00 h (Kijac), Veľké Dvorany – Čermany (Rybanský st.), Veľké Ripňany – Slovan Bojná (P. Rybanský), Radošina – Horné Obdokovce (Patrovič), Urmince – Jacovce (Fulka), Nemčice – Kuzmice (P. Grác), Velušovce – Tovarníky (Lang).

Najčítanejšie na My Topoľčany

Inzercia - Tlačové správy

  1. Potrebujeme poďakovať vzorom. Preto rozbiehame novú biznis cenu
  2. Od legendárneho trhoviska po hanbu Bratislavy. Ako sa menilo Trnavské mýto?
  3. Varujú pred púštnymi búrkami v Dubaji
  4. 30 000 eur pre tých, ktorí chcú zlepšiť život vo svojej komunite
  5. Prehľad bratislavských komunít. Čo všetko sa dá robiť so susedmi
  6. Prišli škrečky a Dedoles počíta tržby na desiatky miliónov
  7. Kuriéra nezastavili ani preteky. S dodávkou prešiel rely
  8. Žabka rýchlo expanduje na západe Slovenska
  9. Divočina na ceste: ako postupovať, ak v noci zrazíte zviera?
  10. Maurícius vás nenechá chladnými. Za akými miestami sa vybrať?
  1. Granátové jablko prekvapí vás chuťou i aktívnymi látkami
  2. "Vzrušenie, nadšenie a radosť" tvrdí DJ Milan Lieskovský
  3. Žabka rýchlo expanduje na západe Slovenska
  4. Divočina na ceste: ako postupovať, ak v noci zrazíte zviera?
  5. 30 000 eur pre tých, ktorí chcú zlepšiť život vo svojej komunite
  6. Kuriéra nezastavili ani preteky. S dodávkou prešiel rely
  7. Termming vo Veľkých Kapušanoch modernizuje tepelné hospodárstvo
  8. Slováci prepadli SENCORMÁNII a hľadajú najstarší spotrebič
  9. Zateplenie šikmej strechy PUR penou či minerálnou vlnou?
  10. Samočistiace vypínače chránia pred infekciami
  1. Sledujte naživo pokusy so slovenskými výskumníkmi 7 055
  2. Ako môžu fajčiari pomôcť prírode? Úplne jednoducho 6 247
  3. Prišli škrečky a Dedoles počíta tržby na desiatky miliónov 5 127
  4. Maurícius vás nenechá chladnými. Za akými miestami sa vybrať? 4 749
  5. Zateplenie strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 4 691
  6. Jablone prekonali očakávania. O bývanie v Bytči je veľký záujem 4 094
  7. Poznáte všetkých TOP 10 Bratislavy? 3 435
  8. Zodpovedné investovanie praje budúcnosti a je fér 3 381
  9. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im? 3 134
  10. Naša klimatická zmena: Návod ako pomôcť pri záchrane planéty 2 647

Blogy SME

  1. Anton Sládek: Dunaj VII. Od PKO k Mostu SNP
  2. Martin Šteinübel: tisíc odtieňov šedej
  3. Pavol Kéri: ČSOB maratón
  4. Dušan Vršanský: Chcete e-certifikát po očkovaní? Nebuďte naivní, nedostanete nič.
  5. Ján Urda: Horehronie a hutnícky skanzen
  6. Pavel Dvořák: Sú Číňania šťastnejší?
  7. Emil Lobotka: Očkovacia lotéria
  8. Unicef Slovensko: Čakanie na nič (fotopríbeh)
  1. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí 26 875
  2. Ján Buocik: Obchvat a nová diaľnica D4/R7 ako dobrá správa? Skôr zlý vtip! Najmä pre Bratislavčanov. 9 120
  3. Marcel Burkert: Šokujúce slová Dr. Urbánka, ktorý 20 rokov pracoval pre fy ako Pfizer, Johnson a iné. 7 193
  4. Lucie Meisnerová: Svadba v polovici života 6 310
  5. Radovan Kulín: Kováčik má šťastie, že nevyrábal mastičky z konope 5 617
  6. Martin Dorčák: DPH podľa Remišovej 5 503
  7. Stanislav Martinčko: R.Fico sa stal kajúcnikom č.1 !!! 4 905
  8. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič. 4 423
  1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
  2. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
  3. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
  4. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
  5. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
  6. Karolína Farská: Dva rozdielne protesty za slobodu
  7. Adam Valček: Neexistujúca kancelária aj termín. Výpovede proti Výbohovi nesedia
  8. Adam Valček: Kauza DPB: Predaj vyše stotisíc pokút skontrolujú, toto sú ďalšie pochybnosti
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Topoľčany a Partizánske - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Topoľčany

Na kaplnke prebiehajú stavebné práce.

Od mája prebiehajú v kaplnke Panny Márie Karmelskej v Topoľčanoch stavebné úpravy. Počas minulého týždňa však niekto úmyselne poškodil fasádu.


5 h

V dnešnej časti sa dozviete aj novinky z klubu FC Nitra, ktorý padá rýchlo ku dnu. Čaká populárny klub znovuzrodenie?


3 h
Hokejisti na domácom ľade porazili Trnavu presvedčivo 5:0.

Topoľčianski hokejisti odštartovali nový súťažný ročník na výbornú.


14 h

Pozrite si poradie po 8. kole tipovačky.


15 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Obeť mala len 27 rokov.


25. sep

Vodič motocykla neprežil náraz do dopravnej značky. Osobné auto, v ktorom boli aj dve deti, sa zrazilo s domiešavačom.


25. sep

Dieťa spadlo do podzemnej nádoby na zber dažďovej vody.


a 1 ďalší 25. sep

Na radnici potvrdili, že záujem developerov evidujú, ale regulujú ho. K anonymu sa zatiaľ nevyjadrujú, podali trestné oznámenie.


26. sep

Blogy SME

  1. Anton Sládek: Dunaj VII. Od PKO k Mostu SNP
  2. Martin Šteinübel: tisíc odtieňov šedej
  3. Pavol Kéri: ČSOB maratón
  4. Dušan Vršanský: Chcete e-certifikát po očkovaní? Nebuďte naivní, nedostanete nič.
  5. Ján Urda: Horehronie a hutnícky skanzen
  6. Pavel Dvořák: Sú Číňania šťastnejší?
  7. Emil Lobotka: Očkovacia lotéria
  8. Unicef Slovensko: Čakanie na nič (fotopríbeh)
  1. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí 26 875
  2. Ján Buocik: Obchvat a nová diaľnica D4/R7 ako dobrá správa? Skôr zlý vtip! Najmä pre Bratislavčanov. 9 120
  3. Marcel Burkert: Šokujúce slová Dr. Urbánka, ktorý 20 rokov pracoval pre fy ako Pfizer, Johnson a iné. 7 193
  4. Lucie Meisnerová: Svadba v polovici života 6 310
  5. Radovan Kulín: Kováčik má šťastie, že nevyrábal mastičky z konope 5 617
  6. Martin Dorčák: DPH podľa Remišovej 5 503
  7. Stanislav Martinčko: R.Fico sa stal kajúcnikom č.1 !!! 4 905
  8. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič. 4 423
  1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
  2. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
  3. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
  4. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
  5. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
  6. Karolína Farská: Dva rozdielne protesty za slobodu
  7. Adam Valček: Neexistujúca kancelária aj termín. Výpovede proti Výbohovi nesedia
  8. Adam Valček: Kauza DPB: Predaj vyše stotisíc pokút skontrolujú, toto sú ďalšie pochybnosti

Už ste čítali?

Skryť Zatvoriť reklamu