Štvrtok, 29. október, 2020 | Meniny má KláraKrížovkyKrížovky

Oznamy Obfz Topoľčany

Úradná správa č. 1 zo dňa 25. 7.
DISCIPLINÁRNA KOMISIA
1. Podmienečné a nepodmienečné tresty, ktoré sa prenášajú do jesennej časti s.r.2007-08:
STARÍ ŽIACI
Nepodmienečné tresty: 1 MZ: Michal Karvay - Krušovce, Mário Vlasák - ŠK V. Ripňany. Do 27. 8. 2007: Dušan Vančo - ŠK Velušovce; Zákaz výkonu funkcie nepodmienečne: kapitána družstva - do 27. 8. 2007: Juraj Chmelár - ŠK Velušovce, vedúceho družstva - do 27. 8. 2007: Dušan Paulen - ŠK Velušovce, trénera družstva - do 27. 8. 2007: Dušan Herda - ŠK Velušovce.
DORAST
Podmienečné tresty: 2 MZ do 16. 9. 2007: Patrik Herda - OFK Prašice, 1 MZ do 23. 9. 2007: Oto Kerek - OFK Kovarce; Nepodmienečné tresty: 1 MZ: Ľuboš Remeň, Martin Kahún, Juraj Szeif - OFK Krnča, Peter Kusý - TO B/N. Streda; 3 MZ: Martin Sporina - TO B/N.Streda.
DOSPELÍ
Podmienečné tresty: 1 MZ do 25. 8. 2007: Roman Lang - OFK Chrabrany; 1 MZ do 30. 8. 2007: Radomír Mokoš - TJ Urmince; 1 MZ do 3. 9. 2007: Ján Košař, Milan Vičan - TJ Čermany, Michal Píšťanský - OFK Tesáre; 1 MZ do 10. 9. 2007: Andrej Kucka - TJ Koniarovce; 1 MZ do 6. 10. 2007: Pavol Smatana - OFK Tesáre; 1 MZ do 13. 10. 2007: Jaroslav Marek - OFK Krtovce; Nepodmienečné tresty: 1 MZ: Juraj Žembera, Tomáš Kubík - TJ V. Bedzany, Daniel Beňo, Ľubomír Ondrejmiška - OFK Ludanice, Ivan Svoboda, Andrej Uhrík - OTJ H.Obdokovce, Stanislav Jančovič - TJ Bojná OMD, Peter Gajdoš - TJ Hajná N.Ves, Andrej Lacena - TJ Preseľany, Patrik Lučanský - TJ Urmince; 2 MZ: Marek Karvay, Daniel Fruňo - TO B/N.Streda, Lukáš Močko - OFK N.Blatnica B/Vozokany, Ivan Vlasák - ŠK V. Ripňany, Michal Šnirc - TJ V. Dvorany; 3 MZ: Peter Opath - TJ Hajná N.Ves, Vladimír Čerňan - OFK Ludanice; 4 MZ: Juraj Candrák - TJ Hrušovany; Do 13. 8. 2007: Peter Kubalák - OFK N. Blatnica.
Zákaz výkonu funkcie nepodmienečne:kapitána družstva do 13. 8. 2007: Boris Hudeček - OFK N. Blatnica, vedúceho družstva do 13. 8. 2007: Vladimír Grznár - OFK N. Blatnica, trénera družstva do 13. 8. 2007: Pavol Stanček - OFK N. Blatnica.
ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA
1. Oznamuje FK, že kontrola súpisiek družstiev dospelých a dorastu sa uskutoční dňa 6. 8. 2007 (pondelok) na sekretariáte ObFZ.
2. Oznamuje FK, že kontrola súpisiek družstiev starších žiakov a prípravky sa uskutoční dňa 13. 8. 2007 (pondelok) na sekretariáte ObFZ.
3. Oznamuje FK, že telovýchovný lekár MUDr. Igor Kmeť čerpá do 12. 8. 2007 riadnu dovolenku!
KOMISIA DELEGÁTOV
1. Oznamuje delegátom ObFZ, že doškolovací seminár sa uskutoční dňa 3. 8. 2007 (piatok) o 17.00 hod. v zasadačke ObFZ Topoľčany. Účasť delegátov ObFZ je povinná!
HOSPODÁRSKA KOMISIA
1. V zmysle uznesenia Konferencie ObFZ Topoľčany zo dňa 20. 1. 2006 a následného schválenia Radou ObFZ Topoľčany zo dňa 9. 2. 2006 Vám predkladáme dodatok k Rozpisu ObFZ Topoľčany pre jesennú časť s. r. 2007 - 2008, RS-A-7d (Odmeny a nároky rozhodcov a delegátov v súťažiach riadených ObFZ Topoľčany).
2. Každý FK je povinný v splátkových termínoch, uvedených v bode 3, poukázať na účet ObFZ Topoľčany zálohový vklad určený na odmeny (servis) rozhodcom a delegátom ObFZ Topoľčany v jesennej časti s. r. 2007 - 2008.
3. Zálohový vklad určený na odmeny (servis) R a D ObFZ - hradia FK.
Nakoľko po jarnej časti s. r. 2006-2007 zostali FK prebytky, ktoré sa prenášajú do s. r. 2007-2008, hospodárska komisia ObFZ Topoľčany rozrátala zálohové vklady pre každý FK osobitne. V vkladoch sú zahrnuté paušálne odmeny R a D ObFZ, cestovné, stravné a poplatok za servis. Sumy sú zaokrúhlované smerom nahor.
Zálohové vklady sú FK povinné poukázať na účet ObFZ nasledovne: 1. splátka: do 18. augusta 2007 1/2 z celkovej sumy; 2. splátka: do 29. septembra 2007 zostatok z celkovej sumy. Číslo účtu ObFZ Topoľčany: 38525048/0900, Slovenská sporiteľňa a.s. Topoľčany.
Pred každým FK bude uvedený variabilný symbol, napr.: 01 Behynce, 02 Blesovce atď. a v správe pre prijímatela uviesť “zálohový vklad”. Dôrazne žiadame FK, aby zálohové vklady uhrádzali bankovým prevodom (nie poštovou poukážkou), nakoľko sú veľké problémy s identifikáciou FK !!! Kópiu dokladu o uhradení zálohového vkladu doručiť na sekretariát ObFZ v hore uvedených termínoch!!!
FK môžu celkovú sumu uhradiť i jednorazovo do 18. augusta 2007!!!
Výška zálohových vkladov pre jednotlivé FK: 01 Blesovce - 6 200,- SK, 02 Blesovce - 6 300,- SK, 03 Slovan Bojná - 26 000,- SK, 04 Bojná OMD - 20 700,- SK, 05 Čeladince - 14 000,- SK, 06 Čermany - 22 800,- SK, 07 Hajná Nová Ves - 6 600,- 08 Horné Chlebany - 2 500,- SK, 09 Horné Obdokovce - 25 200,- SK, 10 Horné Štitáre - 18 100,- SK, 11 Hrušovany - 30 000,- SK, 12 Chrabrany - 17 900,- SK, 13 Jacovce - 2 900,- SK, 14 Kamanová - 15 600,- SK, 15 Koniarovce - 19 700,- SK, 16 Kovarce - 21 300,- SK, 17 Krnča - 25 700,- SK, 18 Krtovce - 20 600,- SK, 19 Krušovce - 16 600,- SK, 20 Kuzmice - 17 700,- SK, 21 Lipovník - 6 400,- SK, 22 Ludanice - 22 100,- SK, 23 Malé Ripňany - 5 700,- SK, 24 Nemčice - 20 800,- SK, 25 Norovce - 5 200,- SK, 26 Nitrianska Blatnica - 25 500,- SK, 27 Nitrianska Streda - 21 400,- SK, 28 Oponice - 25 400,- SK, 29 Orešany - 5 500,- SK, 30 Prašice - 10 300,- SK, 31 Práznovce - 11 100,- SK, 32 Preseľany - 22 700,- SK, 33 Radošina - 4 200,- SK, 34 Rajčany - 13 300,- SK, 35 Solčany - 1 300,- SK, 36 Šalgovce - 1 900,- SK, 37 Tesáre - 13 000,- SK, 38 Tovarníky - 2 800,- SK, 39 Urmince - 22 600,- SK, 40 Veľké Bedzany - 20 000,- SK, 41 Veľké Dvorany - 20 500,- SK, 42 - Veľké Ripňany - 17 400,- SK, 43 Vozokany - 16 800,- SK, 44 Závada - 18 800,- SK.
Po ukončení jesennej časti s. r. 2007-2008 vykoná HoK ObFZ vyúčtovanie zálohovej čiastky a v prípade prebytku, bude tento prenesený do jarnej časti s. r. 2007-2008. V prípade, že zálohová čiastka bude z pohľadu úhrady FK na odmeny (servis) nepostačujúca, je FK povinný na vyzvanie v stanovenom termíne poukázať chýbajúcu finančnú čiastku na účet ObFZ Topoľčany !!!
Uvedené platby sú FK povinné vydokladovať v stanovených termínoch !!!
Ak FK túto povinnosť nesplní, bude mať príslušné družstvo dospelých odo dňa splatnosti uvedenom v bode 3. tohto článku nepodmienečne zastavenú pretekársku činnosť a to až do dňa preukázania úhrady príslušnej povinnej platby. V prípade, že FK platbu nevykoná ani po troch súťažných kolách, budú proti nemu vyvodené sankcie v zmysle znenia Noriem SFZ !!!
Paušálne odmeny sú R a D ObFZ za ich výkon činnosti vo futbalových stretnutiach vyplácané HoK ObFZ v netto výške. FK sú povinné pred stretnutím predložiť R a D ObFZ spolu s tlačivom “Zápis o stretnutí” aj tlačivo “vyúčtovanie finančných náležitosti delegovaných osôb” (2x). Potvrdený a podpísaný originál tlačiva od usporiadajúceho FK odovzdá HR spolu so zápismi o stretnutí na sekretariát ObFZ. Kópia vyúčtovania zostáva pre kontrolu usporiadajúcemu FK.
4. Vyúčtovanie zálohových vkladov pre R a D ObFZ za jarnú časť s. r. 2006-2007 boli FK odovzdané na Aktíve ŠTK ObFZ. Neprevzali si H.Chlebany, Oponice a Kovarce.
VÝKONNÝ VÝBOR
1. Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ Topoľčany spolu s predsedami odborných komisií ObFZ Topoľčany sa uskutoční dňa 3. augusta 2007 (piatok) o 16.00 hod. v zasadačke ObFZ Topoľčany.
OBSADENIE R a D
DOSPELÍ - 12. 8. o 17.30 h:
MO (2. kolo): Hrušovany - H. Obdokovce (J. Šlosár, P. Grác, Ján Ladický, Opačitý), Čermany - Preseľany (Tomka, P. Rybanský, Vilina, Mandúch), TO B/N. Streda - Krnča (Rybanský ml., Halíček, D. Candrák, M. Grác), Nemčice - V. Dvorany (Vojtela, Števčík, Kluka, Síleš), Krtovce - Ludanice B ne 11.00 (Števčík, Rybanský st., Wenderla, Valko), Urmince - Slovan Bojná (M. Candrák, Hazucha, Augustinek, Joz. Ladický), Krušovce - N. Blatnica (Wenderla, Barát, Šimon, Mokoš), Oponice - Kuzmice (P. Jakubík, Petruš, Trenčanský, J. Candrák).
II. TRIEDA (2. kolo): Čeladince - Chrabrany (Gregorík, Vendég, Kmotorka), Závada - Bojná OMD (Kučerka, L. Jakubík, Macko), Kovarce - N. B. B/Vozokany (Slížka, Lang, I. Šlosár, Valko), Koniarovce - V. Ripňany ne 10.30 (Petruš, P. Jakubík, Rybanský ml., J.Candrák), V. Bedzany - Kamanová (Patrovič, Krošlák, P. Žember, Hrončok), H. Štitáre - Rajčany (A. Žember, Rybanský st., Štreicher, R), Práznovce - Tesáre (Klačanský, Trtíková, R).
DORAST - 12. 8. o 15.20 h
MO (2. kolo): Hrušovany - H. Obdokovce so 17.30 (M. Candrák, D. Candrák), Čermany - Chrabrany (P. Rybanský, Vilina), TO B/N. Streda - Krnča (Halíček, D. Candrák), Nemčice - V. Dvorany (Števčík, Kluka), Kovarce - Ludanice so 17.30 (Tomka, A. Žember), Urmince - Prašice (Hazucha, Augustinek), V. Bedzany - N. Blatnica so 17.30 (P. Grác, Patrovič), Oponice - Jacovce (Petruš, Trenčanský).
DORAST - 11. 8. o 17.30 h
II. TRIEDA (1. kolo): Koniarovce - Závada (Augustinek, Hazucha), Kamanová - Rajčany (Kučerka, Halíček), H. Štitáre - V. Ripňany (Trtíková, Kluka)

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 2. Príjem vs. dôchodok. Realita, na ktorú sa treba pripraviť
 3. Poznáte najbohatšie firmy sveta? Podiel v nich majú aj Slováci
 4. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
 5. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi?
 6. UNIQA preberá dôchodkové fondy AXA, pre klientov sa nič nemení
 7. Pandémia urýchlila štart online duálneho vzdelávania
 8. Aplikácia na likvidáciu škody. Bez obhliadky a bez faktúry.
 9. Nenechajme jeden druhého bez pomoci a kontaktu
 10. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej
 1. SPS ukončí rok miliónovými investíciami
 2. Dokážu benzínové fukáre odolať výzve akumulátorových?
 3. Trh s elektromobilmi stagnuje. Kríza by mu mohla pomôcť
 4. Fakulta drží tempo so súčasnými i budúcimi trendmi
 5. Poznáte najbohatšie firmy sveta? Podiel v nich majú aj Slováci
 6. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
 7. UNIQA preberá dôchodkové fondy AXA, pre klientov sa nič nemení
 8. Pandémia urýchlila štart online duálneho vzdelávania
 9. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi?
 10. Aplikácia na likvidáciu škody. Bez obhliadky a bez faktúry.
 1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 35 000
 2. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo 23 348
 3. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 19 375
 4. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 19 126
 5. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej 14 858
 6. Príjem vs. dôchodok. Realita, na ktorú sa treba pripraviť 12 359
 7. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi 12 177
 8. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 11 814
 9. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 346
 10. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 10 513
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Topoľčany a Partizánske - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Topoľčany

Vymeníme obchod za zdravie

Počas celoplošného testovania sa zmenilo známe miesto nábytkárskych výpredajov na jedno z testovacích miest najväčšej logistickej operácie v histórii Slovenska.

Vo väčšine prípadov prebehnú testovania pri kultúrnych domoch

V niektorých obciach sa bude testovať iba jeden deň, občania Beliniec či Mýtnej Novej Vsi musia cestovať do Kamanovej.

V Topoľčanoch budú testovať podľa mien, v Solčanoch podľa ulíc

V Topoľčanoch vyčlenili na testovanie 24 miest.

Samospráva v Topoľčanoch odporúča obyvateľom navštíviť ich odberové miesto v hodinách podľa začiatočníckeho písmena priezviska.

Zväz čaká sťahovanie

Hrať do Vianoc by sa mohlo len v prípade dohody klubov.

Predseda ObFZ Topoľčany Pavol Šípoš.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

V niektorých obciach v okolí Trnavy testovanie nebude

Pôvodne začali v okrese Trnava s prípravami na testovanie všetky obce, niektoré však dostali informáciu o pričlenení ich odberových miest k susedným obciam.

Zoznam odberných miest v liptovských mestách

Pozrite si, na akých miestach sa bude konať celoplošné testovanie v liptovských mestách.

V Martine bude obyvateľov testovať 50 odberových tímov

Mesto Martin zverejnilo zoznam odberových miest.

Vodič autobusu náraz neprežil. Cesta je neprejazdná

Dôvody, pre ktoré vodič náhle zmenil smer jazdy, polícia preveruje.

Už ste čítali?