Utorok, 19. január, 2021 | Meniny má MárioKrížovkyKrížovky

Oznamy Obfz Topoľčany

Úradná správa č. 1 zo dňa 25. 7.
DISCIPLINÁRNA KOMISIA
1. Podmienečné a nepodmienečné tresty, ktoré sa prenášajú do jesennej časti s.r.2007-08:
STARÍ ŽIACI
Nepodmienečné tresty: 1 MZ: Michal Karvay - Krušovce, Mário Vlasák - ŠK V. Ripňany. Do 27. 8. 2007: Dušan Vančo - ŠK Velušovce; Zákaz výkonu funkcie nepodmienečne: kapitána družstva - do 27. 8. 2007: Juraj Chmelár - ŠK Velušovce, vedúceho družstva - do 27. 8. 2007: Dušan Paulen - ŠK Velušovce, trénera družstva - do 27. 8. 2007: Dušan Herda - ŠK Velušovce.
DORAST
Podmienečné tresty: 2 MZ do 16. 9. 2007: Patrik Herda - OFK Prašice, 1 MZ do 23. 9. 2007: Oto Kerek - OFK Kovarce; Nepodmienečné tresty: 1 MZ: Ľuboš Remeň, Martin Kahún, Juraj Szeif - OFK Krnča, Peter Kusý - TO B/N. Streda; 3 MZ: Martin Sporina - TO B/N.Streda.
DOSPELÍ
Podmienečné tresty: 1 MZ do 25. 8. 2007: Roman Lang - OFK Chrabrany; 1 MZ do 30. 8. 2007: Radomír Mokoš - TJ Urmince; 1 MZ do 3. 9. 2007: Ján Košař, Milan Vičan - TJ Čermany, Michal Píšťanský - OFK Tesáre; 1 MZ do 10. 9. 2007: Andrej Kucka - TJ Koniarovce; 1 MZ do 6. 10. 2007: Pavol Smatana - OFK Tesáre; 1 MZ do 13. 10. 2007: Jaroslav Marek - OFK Krtovce; Nepodmienečné tresty: 1 MZ: Juraj Žembera, Tomáš Kubík - TJ V. Bedzany, Daniel Beňo, Ľubomír Ondrejmiška - OFK Ludanice, Ivan Svoboda, Andrej Uhrík - OTJ H.Obdokovce, Stanislav Jančovič - TJ Bojná OMD, Peter Gajdoš - TJ Hajná N.Ves, Andrej Lacena - TJ Preseľany, Patrik Lučanský - TJ Urmince; 2 MZ: Marek Karvay, Daniel Fruňo - TO B/N.Streda, Lukáš Močko - OFK N.Blatnica B/Vozokany, Ivan Vlasák - ŠK V. Ripňany, Michal Šnirc - TJ V. Dvorany; 3 MZ: Peter Opath - TJ Hajná N.Ves, Vladimír Čerňan - OFK Ludanice; 4 MZ: Juraj Candrák - TJ Hrušovany; Do 13. 8. 2007: Peter Kubalák - OFK N. Blatnica.
Zákaz výkonu funkcie nepodmienečne:kapitána družstva do 13. 8. 2007: Boris Hudeček - OFK N. Blatnica, vedúceho družstva do 13. 8. 2007: Vladimír Grznár - OFK N. Blatnica, trénera družstva do 13. 8. 2007: Pavol Stanček - OFK N. Blatnica.
ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA
1. Oznamuje FK, že kontrola súpisiek družstiev dospelých a dorastu sa uskutoční dňa 6. 8. 2007 (pondelok) na sekretariáte ObFZ.
2. Oznamuje FK, že kontrola súpisiek družstiev starších žiakov a prípravky sa uskutoční dňa 13. 8. 2007 (pondelok) na sekretariáte ObFZ.
3. Oznamuje FK, že telovýchovný lekár MUDr. Igor Kmeť čerpá do 12. 8. 2007 riadnu dovolenku!
KOMISIA DELEGÁTOV
1. Oznamuje delegátom ObFZ, že doškolovací seminár sa uskutoční dňa 3. 8. 2007 (piatok) o 17.00 hod. v zasadačke ObFZ Topoľčany. Účasť delegátov ObFZ je povinná!
HOSPODÁRSKA KOMISIA
1. V zmysle uznesenia Konferencie ObFZ Topoľčany zo dňa 20. 1. 2006 a následného schválenia Radou ObFZ Topoľčany zo dňa 9. 2. 2006 Vám predkladáme dodatok k Rozpisu ObFZ Topoľčany pre jesennú časť s. r. 2007 - 2008, RS-A-7d (Odmeny a nároky rozhodcov a delegátov v súťažiach riadených ObFZ Topoľčany).
2. Každý FK je povinný v splátkových termínoch, uvedených v bode 3, poukázať na účet ObFZ Topoľčany zálohový vklad určený na odmeny (servis) rozhodcom a delegátom ObFZ Topoľčany v jesennej časti s. r. 2007 - 2008.
3. Zálohový vklad určený na odmeny (servis) R a D ObFZ - hradia FK.
Nakoľko po jarnej časti s. r. 2006-2007 zostali FK prebytky, ktoré sa prenášajú do s. r. 2007-2008, hospodárska komisia ObFZ Topoľčany rozrátala zálohové vklady pre každý FK osobitne. V vkladoch sú zahrnuté paušálne odmeny R a D ObFZ, cestovné, stravné a poplatok za servis. Sumy sú zaokrúhlované smerom nahor.
Zálohové vklady sú FK povinné poukázať na účet ObFZ nasledovne: 1. splátka: do 18. augusta 2007 1/2 z celkovej sumy; 2. splátka: do 29. septembra 2007 zostatok z celkovej sumy. Číslo účtu ObFZ Topoľčany: 38525048/0900, Slovenská sporiteľňa a.s. Topoľčany.
Pred každým FK bude uvedený variabilný symbol, napr.: 01 Behynce, 02 Blesovce atď. a v správe pre prijímatela uviesť “zálohový vklad”. Dôrazne žiadame FK, aby zálohové vklady uhrádzali bankovým prevodom (nie poštovou poukážkou), nakoľko sú veľké problémy s identifikáciou FK !!! Kópiu dokladu o uhradení zálohového vkladu doručiť na sekretariát ObFZ v hore uvedených termínoch!!!
FK môžu celkovú sumu uhradiť i jednorazovo do 18. augusta 2007!!!
Výška zálohových vkladov pre jednotlivé FK: 01 Blesovce - 6 200,- SK, 02 Blesovce - 6 300,- SK, 03 Slovan Bojná - 26 000,- SK, 04 Bojná OMD - 20 700,- SK, 05 Čeladince - 14 000,- SK, 06 Čermany - 22 800,- SK, 07 Hajná Nová Ves - 6 600,- 08 Horné Chlebany - 2 500,- SK, 09 Horné Obdokovce - 25 200,- SK, 10 Horné Štitáre - 18 100,- SK, 11 Hrušovany - 30 000,- SK, 12 Chrabrany - 17 900,- SK, 13 Jacovce - 2 900,- SK, 14 Kamanová - 15 600,- SK, 15 Koniarovce - 19 700,- SK, 16 Kovarce - 21 300,- SK, 17 Krnča - 25 700,- SK, 18 Krtovce - 20 600,- SK, 19 Krušovce - 16 600,- SK, 20 Kuzmice - 17 700,- SK, 21 Lipovník - 6 400,- SK, 22 Ludanice - 22 100,- SK, 23 Malé Ripňany - 5 700,- SK, 24 Nemčice - 20 800,- SK, 25 Norovce - 5 200,- SK, 26 Nitrianska Blatnica - 25 500,- SK, 27 Nitrianska Streda - 21 400,- SK, 28 Oponice - 25 400,- SK, 29 Orešany - 5 500,- SK, 30 Prašice - 10 300,- SK, 31 Práznovce - 11 100,- SK, 32 Preseľany - 22 700,- SK, 33 Radošina - 4 200,- SK, 34 Rajčany - 13 300,- SK, 35 Solčany - 1 300,- SK, 36 Šalgovce - 1 900,- SK, 37 Tesáre - 13 000,- SK, 38 Tovarníky - 2 800,- SK, 39 Urmince - 22 600,- SK, 40 Veľké Bedzany - 20 000,- SK, 41 Veľké Dvorany - 20 500,- SK, 42 - Veľké Ripňany - 17 400,- SK, 43 Vozokany - 16 800,- SK, 44 Závada - 18 800,- SK.
Po ukončení jesennej časti s. r. 2007-2008 vykoná HoK ObFZ vyúčtovanie zálohovej čiastky a v prípade prebytku, bude tento prenesený do jarnej časti s. r. 2007-2008. V prípade, že zálohová čiastka bude z pohľadu úhrady FK na odmeny (servis) nepostačujúca, je FK povinný na vyzvanie v stanovenom termíne poukázať chýbajúcu finančnú čiastku na účet ObFZ Topoľčany !!!
Uvedené platby sú FK povinné vydokladovať v stanovených termínoch !!!
Ak FK túto povinnosť nesplní, bude mať príslušné družstvo dospelých odo dňa splatnosti uvedenom v bode 3. tohto článku nepodmienečne zastavenú pretekársku činnosť a to až do dňa preukázania úhrady príslušnej povinnej platby. V prípade, že FK platbu nevykoná ani po troch súťažných kolách, budú proti nemu vyvodené sankcie v zmysle znenia Noriem SFZ !!!
Paušálne odmeny sú R a D ObFZ za ich výkon činnosti vo futbalových stretnutiach vyplácané HoK ObFZ v netto výške. FK sú povinné pred stretnutím predložiť R a D ObFZ spolu s tlačivom “Zápis o stretnutí” aj tlačivo “vyúčtovanie finančných náležitosti delegovaných osôb” (2x). Potvrdený a podpísaný originál tlačiva od usporiadajúceho FK odovzdá HR spolu so zápismi o stretnutí na sekretariát ObFZ. Kópia vyúčtovania zostáva pre kontrolu usporiadajúcemu FK.
4. Vyúčtovanie zálohových vkladov pre R a D ObFZ za jarnú časť s. r. 2006-2007 boli FK odovzdané na Aktíve ŠTK ObFZ. Neprevzali si H.Chlebany, Oponice a Kovarce.
VÝKONNÝ VÝBOR
1. Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ Topoľčany spolu s predsedami odborných komisií ObFZ Topoľčany sa uskutoční dňa 3. augusta 2007 (piatok) o 16.00 hod. v zasadačke ObFZ Topoľčany.
OBSADENIE R a D
DOSPELÍ - 12. 8. o 17.30 h:
MO (2. kolo): Hrušovany - H. Obdokovce (J. Šlosár, P. Grác, Ján Ladický, Opačitý), Čermany - Preseľany (Tomka, P. Rybanský, Vilina, Mandúch), TO B/N. Streda - Krnča (Rybanský ml., Halíček, D. Candrák, M. Grác), Nemčice - V. Dvorany (Vojtela, Števčík, Kluka, Síleš), Krtovce - Ludanice B ne 11.00 (Števčík, Rybanský st., Wenderla, Valko), Urmince - Slovan Bojná (M. Candrák, Hazucha, Augustinek, Joz. Ladický), Krušovce - N. Blatnica (Wenderla, Barát, Šimon, Mokoš), Oponice - Kuzmice (P. Jakubík, Petruš, Trenčanský, J. Candrák).
II. TRIEDA (2. kolo): Čeladince - Chrabrany (Gregorík, Vendég, Kmotorka), Závada - Bojná OMD (Kučerka, L. Jakubík, Macko), Kovarce - N. B. B/Vozokany (Slížka, Lang, I. Šlosár, Valko), Koniarovce - V. Ripňany ne 10.30 (Petruš, P. Jakubík, Rybanský ml., J.Candrák), V. Bedzany - Kamanová (Patrovič, Krošlák, P. Žember, Hrončok), H. Štitáre - Rajčany (A. Žember, Rybanský st., Štreicher, R), Práznovce - Tesáre (Klačanský, Trtíková, R).
DORAST - 12. 8. o 15.20 h
MO (2. kolo): Hrušovany - H. Obdokovce so 17.30 (M. Candrák, D. Candrák), Čermany - Chrabrany (P. Rybanský, Vilina), TO B/N. Streda - Krnča (Halíček, D. Candrák), Nemčice - V. Dvorany (Števčík, Kluka), Kovarce - Ludanice so 17.30 (Tomka, A. Žember), Urmince - Prašice (Hazucha, Augustinek), V. Bedzany - N. Blatnica so 17.30 (P. Grác, Patrovič), Oponice - Jacovce (Petruš, Trenčanský).
DORAST - 11. 8. o 17.30 h
II. TRIEDA (1. kolo): Koniarovce - Závada (Augustinek, Hazucha), Kamanová - Rajčany (Kučerka, Halíček), H. Štitáre - V. Ripňany (Trtíková, Kluka)

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Prvá 2-stupňová akumulátorová snehová fréza na trhu
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 3. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 4. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 5. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 6. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 7. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 8. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku
 9. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká?
 10. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie
 1. Pandémia presúva zákazníkov do online priestoru
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 3. Najobľúbenejšie auto Slovákov je opäť ŠKODA
 4. PLANEO Elektro funguje aj počas lockdownu - má akčný výpredaj
 5. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 6. MATADOR Group mení vizuálnu identitu značky
 7. Fokus očná optika sa stala exkluzívnym partnerom značky Nikon
 8. Turizmus za účelom estetickej chirurgie v čase pandémie
 9. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 10. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 25 182
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 18 739
 3. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 12 838
 4. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 10 369
 5. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 657
 6. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 6 872
 7. Ohlúpli sme počas Covid roka? 6 802
 8. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 720
 9. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 448
 10. Nakupujete online? Toto potrebujete vedieť 5 936
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Topoľčany a Partizánske - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Topoľčany

Koronavírus: Odberné miesta v Bánovciach

Na Slovensku prebieha celoplošné skríningové testovanie na koronavírus. Pozrite si zoznam odberných miest v Bánovciach.

Ilustračné foto.

Koronavírus: Odberné miesta v Topoľčanoch

Na Slovensku prebieha celoplošné skríningové testovanie na koronavírus. Pozrite si zoznam odberných miest v Topoľčanoch

Zdravotník odoberá vzorku počas testovania na koronavírus.

Pri železnici osadili zábrany

Na odstavnej ploche dochádzalo k ohrozovaniu chodcov.

Nové riešenie státia pred budovou bude reflektovať predovšetkým na potreby občanov na rýchle a bezpečné naloženie a vyloženie cestujúcich a tiež na bezpečnosť chodcov.

FOTOGALÉRIA: Topoľčany - Trnava

Topoľčianski hokejisti o výhre rozhodli v záverečnej tretine.

Topoľčany zdolali Trnavu o gól, v zápase bola aj pästná výmena.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Frajeri jazdili autom po zamrznutej priehrade, prelomil sa ľad

Ľad si zmýlili s cestou. Mementom pre všetkých by mali byť tragédie, ktoré sa na Oravskej priehrade stali, no zdá sa, že ľudia sú nepoučiteľní.

Informácie o skríningovom testovaní v Martine

Zatiaľ je v meste k dispozícií deväť funkčných odberových miest, celoplošne sa v metroplote Turca bude testovať najmä počas víkendu.

Zoznam mobilných odberových miest v Turci

Tieto mobilné odberové miesta fungujú už dlhšie, ďalšie odberové miesta budú mestá a obce vytvárať.

Polícia pátra po Ľubošovi Blahovi

Policajti hľadajú Ľuboša Blahu z Hornej Vsi.

Už ste čítali?