Pondelok, 26. júl, 2021 | Meniny má Anna, HanaKrížovkyKrížovky

Oznamy Obfz Topoľčany

Úradná správa č. 1 zo dňa 25. 7.
DISCIPLINÁRNA KOMISIA
1. Podmienečné a nepodmienečné tresty, ktoré sa prenášajú do jesennej časti s.r.2007-08:
STARÍ ŽIACI
Nepodmienečné tresty: 1 MZ: Michal Karvay - Krušovce, Mário Vlasák - ŠK V. Ripňany. Do 27. 8. 2007: Dušan Vančo - ŠK Velušovce; Zákaz výkonu funkcie nepodmienečne: kapitána družstva - do 27. 8. 2007: Juraj Chmelár - ŠK Velušovce, vedúceho družstva - do 27. 8. 2007: Dušan Paulen - ŠK Velušovce, trénera družstva - do 27. 8. 2007: Dušan Herda - ŠK Velušovce.
DORAST
Podmienečné tresty: 2 MZ do 16. 9. 2007: Patrik Herda - OFK Prašice, 1 MZ do 23. 9. 2007: Oto Kerek - OFK Kovarce; Nepodmienečné tresty: 1 MZ: Ľuboš Remeň, Martin Kahún, Juraj Szeif - OFK Krnča, Peter Kusý - TO B/N. Streda; 3 MZ: Martin Sporina - TO B/N.Streda.
DOSPELÍ
Podmienečné tresty: 1 MZ do 25. 8. 2007: Roman Lang - OFK Chrabrany; 1 MZ do 30. 8. 2007: Radomír Mokoš - TJ Urmince; 1 MZ do 3. 9. 2007: Ján Košař, Milan Vičan - TJ Čermany, Michal Píšťanský - OFK Tesáre; 1 MZ do 10. 9. 2007: Andrej Kucka - TJ Koniarovce; 1 MZ do 6. 10. 2007: Pavol Smatana - OFK Tesáre; 1 MZ do 13. 10. 2007: Jaroslav Marek - OFK Krtovce; Nepodmienečné tresty: 1 MZ: Juraj Žembera, Tomáš Kubík - TJ V. Bedzany, Daniel Beňo, Ľubomír Ondrejmiška - OFK Ludanice, Ivan Svoboda, Andrej Uhrík - OTJ H.Obdokovce, Stanislav Jančovič - TJ Bojná OMD, Peter Gajdoš - TJ Hajná N.Ves, Andrej Lacena - TJ Preseľany, Patrik Lučanský - TJ Urmince; 2 MZ: Marek Karvay, Daniel Fruňo - TO B/N.Streda, Lukáš Močko - OFK N.Blatnica B/Vozokany, Ivan Vlasák - ŠK V. Ripňany, Michal Šnirc - TJ V. Dvorany; 3 MZ: Peter Opath - TJ Hajná N.Ves, Vladimír Čerňan - OFK Ludanice; 4 MZ: Juraj Candrák - TJ Hrušovany; Do 13. 8. 2007: Peter Kubalák - OFK N. Blatnica.
Zákaz výkonu funkcie nepodmienečne:kapitána družstva do 13. 8. 2007: Boris Hudeček - OFK N. Blatnica, vedúceho družstva do 13. 8. 2007: Vladimír Grznár - OFK N. Blatnica, trénera družstva do 13. 8. 2007: Pavol Stanček - OFK N. Blatnica.
ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA
1. Oznamuje FK, že kontrola súpisiek družstiev dospelých a dorastu sa uskutoční dňa 6. 8. 2007 (pondelok) na sekretariáte ObFZ.
2. Oznamuje FK, že kontrola súpisiek družstiev starších žiakov a prípravky sa uskutoční dňa 13. 8. 2007 (pondelok) na sekretariáte ObFZ.
3. Oznamuje FK, že telovýchovný lekár MUDr. Igor Kmeť čerpá do 12. 8. 2007 riadnu dovolenku!
KOMISIA DELEGÁTOV
1. Oznamuje delegátom ObFZ, že doškolovací seminár sa uskutoční dňa 3. 8. 2007 (piatok) o 17.00 hod. v zasadačke ObFZ Topoľčany. Účasť delegátov ObFZ je povinná!
HOSPODÁRSKA KOMISIA
1. V zmysle uznesenia Konferencie ObFZ Topoľčany zo dňa 20. 1. 2006 a následného schválenia Radou ObFZ Topoľčany zo dňa 9. 2. 2006 Vám predkladáme dodatok k Rozpisu ObFZ Topoľčany pre jesennú časť s. r. 2007 - 2008, RS-A-7d (Odmeny a nároky rozhodcov a delegátov v súťažiach riadených ObFZ Topoľčany).
2. Každý FK je povinný v splátkových termínoch, uvedených v bode 3, poukázať na účet ObFZ Topoľčany zálohový vklad určený na odmeny (servis) rozhodcom a delegátom ObFZ Topoľčany v jesennej časti s. r. 2007 - 2008.
3. Zálohový vklad určený na odmeny (servis) R a D ObFZ - hradia FK.
Nakoľko po jarnej časti s. r. 2006-2007 zostali FK prebytky, ktoré sa prenášajú do s. r. 2007-2008, hospodárska komisia ObFZ Topoľčany rozrátala zálohové vklady pre každý FK osobitne. V vkladoch sú zahrnuté paušálne odmeny R a D ObFZ, cestovné, stravné a poplatok za servis. Sumy sú zaokrúhlované smerom nahor.
Zálohové vklady sú FK povinné poukázať na účet ObFZ nasledovne: 1. splátka: do 18. augusta 2007 1/2 z celkovej sumy; 2. splátka: do 29. septembra 2007 zostatok z celkovej sumy. Číslo účtu ObFZ Topoľčany: 38525048/0900, Slovenská sporiteľňa a.s. Topoľčany.
Pred každým FK bude uvedený variabilný symbol, napr.: 01 Behynce, 02 Blesovce atď. a v správe pre prijímatela uviesť “zálohový vklad”. Dôrazne žiadame FK, aby zálohové vklady uhrádzali bankovým prevodom (nie poštovou poukážkou), nakoľko sú veľké problémy s identifikáciou FK !!! Kópiu dokladu o uhradení zálohového vkladu doručiť na sekretariát ObFZ v hore uvedených termínoch!!!
FK môžu celkovú sumu uhradiť i jednorazovo do 18. augusta 2007!!!
Výška zálohových vkladov pre jednotlivé FK: 01 Blesovce - 6 200,- SK, 02 Blesovce - 6 300,- SK, 03 Slovan Bojná - 26 000,- SK, 04 Bojná OMD - 20 700,- SK, 05 Čeladince - 14 000,- SK, 06 Čermany - 22 800,- SK, 07 Hajná Nová Ves - 6 600,- 08 Horné Chlebany - 2 500,- SK, 09 Horné Obdokovce - 25 200,- SK, 10 Horné Štitáre - 18 100,- SK, 11 Hrušovany - 30 000,- SK, 12 Chrabrany - 17 900,- SK, 13 Jacovce - 2 900,- SK, 14 Kamanová - 15 600,- SK, 15 Koniarovce - 19 700,- SK, 16 Kovarce - 21 300,- SK, 17 Krnča - 25 700,- SK, 18 Krtovce - 20 600,- SK, 19 Krušovce - 16 600,- SK, 20 Kuzmice - 17 700,- SK, 21 Lipovník - 6 400,- SK, 22 Ludanice - 22 100,- SK, 23 Malé Ripňany - 5 700,- SK, 24 Nemčice - 20 800,- SK, 25 Norovce - 5 200,- SK, 26 Nitrianska Blatnica - 25 500,- SK, 27 Nitrianska Streda - 21 400,- SK, 28 Oponice - 25 400,- SK, 29 Orešany - 5 500,- SK, 30 Prašice - 10 300,- SK, 31 Práznovce - 11 100,- SK, 32 Preseľany - 22 700,- SK, 33 Radošina - 4 200,- SK, 34 Rajčany - 13 300,- SK, 35 Solčany - 1 300,- SK, 36 Šalgovce - 1 900,- SK, 37 Tesáre - 13 000,- SK, 38 Tovarníky - 2 800,- SK, 39 Urmince - 22 600,- SK, 40 Veľké Bedzany - 20 000,- SK, 41 Veľké Dvorany - 20 500,- SK, 42 - Veľké Ripňany - 17 400,- SK, 43 Vozokany - 16 800,- SK, 44 Závada - 18 800,- SK.
Po ukončení jesennej časti s. r. 2007-2008 vykoná HoK ObFZ vyúčtovanie zálohovej čiastky a v prípade prebytku, bude tento prenesený do jarnej časti s. r. 2007-2008. V prípade, že zálohová čiastka bude z pohľadu úhrady FK na odmeny (servis) nepostačujúca, je FK povinný na vyzvanie v stanovenom termíne poukázať chýbajúcu finančnú čiastku na účet ObFZ Topoľčany !!!
Uvedené platby sú FK povinné vydokladovať v stanovených termínoch !!!
Ak FK túto povinnosť nesplní, bude mať príslušné družstvo dospelých odo dňa splatnosti uvedenom v bode 3. tohto článku nepodmienečne zastavenú pretekársku činnosť a to až do dňa preukázania úhrady príslušnej povinnej platby. V prípade, že FK platbu nevykoná ani po troch súťažných kolách, budú proti nemu vyvodené sankcie v zmysle znenia Noriem SFZ !!!
Paušálne odmeny sú R a D ObFZ za ich výkon činnosti vo futbalových stretnutiach vyplácané HoK ObFZ v netto výške. FK sú povinné pred stretnutím predložiť R a D ObFZ spolu s tlačivom “Zápis o stretnutí” aj tlačivo “vyúčtovanie finančných náležitosti delegovaných osôb” (2x). Potvrdený a podpísaný originál tlačiva od usporiadajúceho FK odovzdá HR spolu so zápismi o stretnutí na sekretariát ObFZ. Kópia vyúčtovania zostáva pre kontrolu usporiadajúcemu FK.
4. Vyúčtovanie zálohových vkladov pre R a D ObFZ za jarnú časť s. r. 2006-2007 boli FK odovzdané na Aktíve ŠTK ObFZ. Neprevzali si H.Chlebany, Oponice a Kovarce.
VÝKONNÝ VÝBOR
1. Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ Topoľčany spolu s predsedami odborných komisií ObFZ Topoľčany sa uskutoční dňa 3. augusta 2007 (piatok) o 16.00 hod. v zasadačke ObFZ Topoľčany.
OBSADENIE R a D
DOSPELÍ - 12. 8. o 17.30 h:
MO (2. kolo): Hrušovany - H. Obdokovce (J. Šlosár, P. Grác, Ján Ladický, Opačitý), Čermany - Preseľany (Tomka, P. Rybanský, Vilina, Mandúch), TO B/N. Streda - Krnča (Rybanský ml., Halíček, D. Candrák, M. Grác), Nemčice - V. Dvorany (Vojtela, Števčík, Kluka, Síleš), Krtovce - Ludanice B ne 11.00 (Števčík, Rybanský st., Wenderla, Valko), Urmince - Slovan Bojná (M. Candrák, Hazucha, Augustinek, Joz. Ladický), Krušovce - N. Blatnica (Wenderla, Barát, Šimon, Mokoš), Oponice - Kuzmice (P. Jakubík, Petruš, Trenčanský, J. Candrák).
II. TRIEDA (2. kolo): Čeladince - Chrabrany (Gregorík, Vendég, Kmotorka), Závada - Bojná OMD (Kučerka, L. Jakubík, Macko), Kovarce - N. B. B/Vozokany (Slížka, Lang, I. Šlosár, Valko), Koniarovce - V. Ripňany ne 10.30 (Petruš, P. Jakubík, Rybanský ml., J.Candrák), V. Bedzany - Kamanová (Patrovič, Krošlák, P. Žember, Hrončok), H. Štitáre - Rajčany (A. Žember, Rybanský st., Štreicher, R), Práznovce - Tesáre (Klačanský, Trtíková, R).
DORAST - 12. 8. o 15.20 h
MO (2. kolo): Hrušovany - H. Obdokovce so 17.30 (M. Candrák, D. Candrák), Čermany - Chrabrany (P. Rybanský, Vilina), TO B/N. Streda - Krnča (Halíček, D. Candrák), Nemčice - V. Dvorany (Števčík, Kluka), Kovarce - Ludanice so 17.30 (Tomka, A. Žember), Urmince - Prašice (Hazucha, Augustinek), V. Bedzany - N. Blatnica so 17.30 (P. Grác, Patrovič), Oponice - Jacovce (Petruš, Trenčanský).
DORAST - 11. 8. o 17.30 h
II. TRIEDA (1. kolo): Koniarovce - Závada (Augustinek, Hazucha), Kamanová - Rajčany (Kučerka, Halíček), H. Štitáre - V. Ripňany (Trtíková, Kluka)

Najčítanejšie na My Topoľčany

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ako nájsť dobrý jogurt? Ak neobsahuje toto, ani ho nekupujte
 2. M. Šmigura: Pozeráme sa smerom na Varšavu
 3. Nová sála i námestie. Trnavské Mýto sa stane novým centrom
 4. Prečo by ste si nemali odoprieť balenú bagetu?
 5. Ako sa nepripraviť o zákazníkov bez hotovosti
 6. Túžite sa konečne zbaviť dioptrií, ale bráni vám v tom strach?
 7. Lenivý brunch s Muchom
 8. Nekoná štát, začali súkromní investori. Sociálne byty sa stávajú
 9. Úchvatná Petra: Stovky rokov zabudnutá v jordánskej púšti
 10. VÚB banka ešte viac posilní leasingové služby
 1. Slovník investora 07: Bitcoin a jeho úloha v portfóliu investora
 2. Túžite sa konečne zbaviť dioptrií, ale bráni vám v tom strach?
 3. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 4. Ako zvýšiť produktivitu vašej prevádzky?
 5. Nekoná štát, začali súkromní investori. Sociálne byty sa stávajú
 6. Lenivý brunch s Muchom
 7. Najzelenšie nákupné centrum na Slovensku otvorí druhú etapu
 8. Nová sála i námestie. Trnavské Mýto sa stane novým centrom
 9. Riziko úrazov je počas letných prázdnin vyššie
 10. Prvé bezbariérové fitko vo Zvolene otvára ZŤP cestu k športu
 1. Úchvatná Petra: Stovky rokov zabudnutá v jordánskej púšti 10 078
 2. Ako nájsť dobrý jogurt? Ak neobsahuje toto, ani ho nekupujte 7 130
 3. Prečo by ste si nemali odoprieť balenú bagetu? 5 769
 4. Slovenské čučoriedky? Nemusíte ísť do lesa, kúpite ich v reťazci 4 300
 5. Investovať do akcií a ETF v malom sa teraz dá výhodnejšie 4 269
 6. Od Česka až po Jadran 3 801
 7. Nekoná štát, začali súkromní investori. Sociálne byty sa stávajú 3 785
 8. Nikto im nezatlieska. Koľko medailí získajú Slováci v Tokiu? 3 085
 9. Ako sa nepripraviť o zákazníkov bez hotovosti 3 075
 10. M. Šmigura: Pozeráme sa smerom na Varšavu 2 149
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Topoľčany a Partizánske - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Topoľčany

V Topoľčanoch sa konal pivný festival.

Pivný festival sa po uvoľnení opatrení tešil záujmu.


1 h
Martin Bobošík (vpravo).

Naplno pokračuje letná tenisová sezóna a na slovenských kurtoch sa nestratili ani mladé talenty Tennis Clubu Topoľčany.


2 h
Do práce sa presúvali na bicykloch.

Počas júna sa zapojilo 18 zamestnávateľov.


6 h
V Prašiciach zaočkovali 65 záujemcov.

Zdravotnícky personál siete nemocníc Svet zdravia začal očkovať proti ochoreniu covid-19 aj v teréne.


25. júl

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Viacero ciest zostalo neprejazdných. Obec vyhlásila tretí stupeň povodňovej aktivity.


TASR 12 h

Pôvodný vlastník zomrel v roku 1978.


13 h

Oheň zachvátil štyri zásobníky, v ktorých je uhlie, koks, drevná štiepka a ruda.


25. júl

Voda zaliala viaceré domy a podmyla cesty. Starosta odhadol škody na státisíce eur. Do obce smerujú ťažké mechanizmy.


7 h

Už ste čítali?