Utorok, 9. august, 2022 | Meniny má Ľubomíra

Oznamy Obfz Topoľčany

Úradná správa č. 1 zo dňa 25. 7.
DISCIPLINÁRNA KOMISIA
1. Podmienečné a nepodmienečné tresty, ktoré sa prenášajú do jesennej časti s.r.2007-08:
STARÍ ŽIACI
Nepodmienečné tresty: 1 MZ: Michal Karvay - Krušovce, Mário Vlasák - ŠK V. Ripňany. Do 27. 8. 2007: Dušan Vančo - ŠK Velušovce; Zákaz výkonu funkcie nepodmienečne: kapitána družstva - do 27. 8. 2007: Juraj Chmelár - ŠK Velušovce, vedúceho družstva - do 27. 8. 2007: Dušan Paulen - ŠK Velušovce, trénera družstva - do 27. 8. 2007: Dušan Herda - ŠK Velušovce.
DORAST
Podmienečné tresty: 2 MZ do 16. 9. 2007: Patrik Herda - OFK Prašice, 1 MZ do 23. 9. 2007: Oto Kerek - OFK Kovarce; Nepodmienečné tresty: 1 MZ: Ľuboš Remeň, Martin Kahún, Juraj Szeif - OFK Krnča, Peter Kusý - TO B/N. Streda; 3 MZ: Martin Sporina - TO B/N.Streda.
DOSPELÍ
Podmienečné tresty: 1 MZ do 25. 8. 2007: Roman Lang - OFK Chrabrany; 1 MZ do 30. 8. 2007: Radomír Mokoš - TJ Urmince; 1 MZ do 3. 9. 2007: Ján Košař, Milan Vičan - TJ Čermany, Michal Píšťanský - OFK Tesáre; 1 MZ do 10. 9. 2007: Andrej Kucka - TJ Koniarovce; 1 MZ do 6. 10. 2007: Pavol Smatana - OFK Tesáre; 1 MZ do 13. 10. 2007: Jaroslav Marek - OFK Krtovce; Nepodmienečné tresty: 1 MZ: Juraj Žembera, Tomáš Kubík - TJ V. Bedzany, Daniel Beňo, Ľubomír Ondrejmiška - OFK Ludanice, Ivan Svoboda, Andrej Uhrík - OTJ H.Obdokovce, Stanislav Jančovič - TJ Bojná OMD, Peter Gajdoš - TJ Hajná N.Ves, Andrej Lacena - TJ Preseľany, Patrik Lučanský - TJ Urmince; 2 MZ: Marek Karvay, Daniel Fruňo - TO B/N.Streda, Lukáš Močko - OFK N.Blatnica B/Vozokany, Ivan Vlasák - ŠK V. Ripňany, Michal Šnirc - TJ V. Dvorany; 3 MZ: Peter Opath - TJ Hajná N.Ves, Vladimír Čerňan - OFK Ludanice; 4 MZ: Juraj Candrák - TJ Hrušovany; Do 13. 8. 2007: Peter Kubalák - OFK N. Blatnica.
Zákaz výkonu funkcie nepodmienečne:kapitána družstva do 13. 8. 2007: Boris Hudeček - OFK N. Blatnica, vedúceho družstva do 13. 8. 2007: Vladimír Grznár - OFK N. Blatnica, trénera družstva do 13. 8. 2007: Pavol Stanček - OFK N. Blatnica.
ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA
1. Oznamuje FK, že kontrola súpisiek družstiev dospelých a dorastu sa uskutoční dňa 6. 8. 2007 (pondelok) na sekretariáte ObFZ.
2. Oznamuje FK, že kontrola súpisiek družstiev starších žiakov a prípravky sa uskutoční dňa 13. 8. 2007 (pondelok) na sekretariáte ObFZ.
3. Oznamuje FK, že telovýchovný lekár MUDr. Igor Kmeť čerpá do 12. 8. 2007 riadnu dovolenku!
KOMISIA DELEGÁTOV
1. Oznamuje delegátom ObFZ, že doškolovací seminár sa uskutoční dňa 3. 8. 2007 (piatok) o 17.00 hod. v zasadačke ObFZ Topoľčany. Účasť delegátov ObFZ je povinná!
HOSPODÁRSKA KOMISIA
1. V zmysle uznesenia Konferencie ObFZ Topoľčany zo dňa 20. 1. 2006 a následného schválenia Radou ObFZ Topoľčany zo dňa 9. 2. 2006 Vám predkladáme dodatok k Rozpisu ObFZ Topoľčany pre jesennú časť s. r. 2007 - 2008, RS-A-7d (Odmeny a nároky rozhodcov a delegátov v súťažiach riadených ObFZ Topoľčany).
2. Každý FK je povinný v splátkových termínoch, uvedených v bode 3, poukázať na účet ObFZ Topoľčany zálohový vklad určený na odmeny (servis) rozhodcom a delegátom ObFZ Topoľčany v jesennej časti s. r. 2007 - 2008.
3. Zálohový vklad určený na odmeny (servis) R a D ObFZ - hradia FK.
Nakoľko po jarnej časti s. r. 2006-2007 zostali FK prebytky, ktoré sa prenášajú do s. r. 2007-2008, hospodárska komisia ObFZ Topoľčany rozrátala zálohové vklady pre každý FK osobitne. V vkladoch sú zahrnuté paušálne odmeny R a D ObFZ, cestovné, stravné a poplatok za servis. Sumy sú zaokrúhlované smerom nahor.
Zálohové vklady sú FK povinné poukázať na účet ObFZ nasledovne: 1. splátka: do 18. augusta 2007 1/2 z celkovej sumy; 2. splátka: do 29. septembra 2007 zostatok z celkovej sumy. Číslo účtu ObFZ Topoľčany: 38525048/0900, Slovenská sporiteľňa a.s. Topoľčany.
Pred každým FK bude uvedený variabilný symbol, napr.: 01 Behynce, 02 Blesovce atď. a v správe pre prijímatela uviesť “zálohový vklad”. Dôrazne žiadame FK, aby zálohové vklady uhrádzali bankovým prevodom (nie poštovou poukážkou), nakoľko sú veľké problémy s identifikáciou FK !!! Kópiu dokladu o uhradení zálohového vkladu doručiť na sekretariát ObFZ v hore uvedených termínoch!!!
FK môžu celkovú sumu uhradiť i jednorazovo do 18. augusta 2007!!!
Výška zálohových vkladov pre jednotlivé FK: 01 Blesovce - 6 200,- SK, 02 Blesovce - 6 300,- SK, 03 Slovan Bojná - 26 000,- SK, 04 Bojná OMD - 20 700,- SK, 05 Čeladince - 14 000,- SK, 06 Čermany - 22 800,- SK, 07 Hajná Nová Ves - 6 600,- 08 Horné Chlebany - 2 500,- SK, 09 Horné Obdokovce - 25 200,- SK, 10 Horné Štitáre - 18 100,- SK, 11 Hrušovany - 30 000,- SK, 12 Chrabrany - 17 900,- SK, 13 Jacovce - 2 900,- SK, 14 Kamanová - 15 600,- SK, 15 Koniarovce - 19 700,- SK, 16 Kovarce - 21 300,- SK, 17 Krnča - 25 700,- SK, 18 Krtovce - 20 600,- SK, 19 Krušovce - 16 600,- SK, 20 Kuzmice - 17 700,- SK, 21 Lipovník - 6 400,- SK, 22 Ludanice - 22 100,- SK, 23 Malé Ripňany - 5 700,- SK, 24 Nemčice - 20 800,- SK, 25 Norovce - 5 200,- SK, 26 Nitrianska Blatnica - 25 500,- SK, 27 Nitrianska Streda - 21 400,- SK, 28 Oponice - 25 400,- SK, 29 Orešany - 5 500,- SK, 30 Prašice - 10 300,- SK, 31 Práznovce - 11 100,- SK, 32 Preseľany - 22 700,- SK, 33 Radošina - 4 200,- SK, 34 Rajčany - 13 300,- SK, 35 Solčany - 1 300,- SK, 36 Šalgovce - 1 900,- SK, 37 Tesáre - 13 000,- SK, 38 Tovarníky - 2 800,- SK, 39 Urmince - 22 600,- SK, 40 Veľké Bedzany - 20 000,- SK, 41 Veľké Dvorany - 20 500,- SK, 42 - Veľké Ripňany - 17 400,- SK, 43 Vozokany - 16 800,- SK, 44 Závada - 18 800,- SK.
Po ukončení jesennej časti s. r. 2007-2008 vykoná HoK ObFZ vyúčtovanie zálohovej čiastky a v prípade prebytku, bude tento prenesený do jarnej časti s. r. 2007-2008. V prípade, že zálohová čiastka bude z pohľadu úhrady FK na odmeny (servis) nepostačujúca, je FK povinný na vyzvanie v stanovenom termíne poukázať chýbajúcu finančnú čiastku na účet ObFZ Topoľčany !!!
Uvedené platby sú FK povinné vydokladovať v stanovených termínoch !!!
Ak FK túto povinnosť nesplní, bude mať príslušné družstvo dospelých odo dňa splatnosti uvedenom v bode 3. tohto článku nepodmienečne zastavenú pretekársku činnosť a to až do dňa preukázania úhrady príslušnej povinnej platby. V prípade, že FK platbu nevykoná ani po troch súťažných kolách, budú proti nemu vyvodené sankcie v zmysle znenia Noriem SFZ !!!
Paušálne odmeny sú R a D ObFZ za ich výkon činnosti vo futbalových stretnutiach vyplácané HoK ObFZ v netto výške. FK sú povinné pred stretnutím predložiť R a D ObFZ spolu s tlačivom “Zápis o stretnutí” aj tlačivo “vyúčtovanie finančných náležitosti delegovaných osôb” (2x). Potvrdený a podpísaný originál tlačiva od usporiadajúceho FK odovzdá HR spolu so zápismi o stretnutí na sekretariát ObFZ. Kópia vyúčtovania zostáva pre kontrolu usporiadajúcemu FK.
4. Vyúčtovanie zálohových vkladov pre R a D ObFZ za jarnú časť s. r. 2006-2007 boli FK odovzdané na Aktíve ŠTK ObFZ. Neprevzali si H.Chlebany, Oponice a Kovarce.
VÝKONNÝ VÝBOR
1. Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ Topoľčany spolu s predsedami odborných komisií ObFZ Topoľčany sa uskutoční dňa 3. augusta 2007 (piatok) o 16.00 hod. v zasadačke ObFZ Topoľčany.
OBSADENIE R a D
DOSPELÍ - 12. 8. o 17.30 h:
MO (2. kolo): Hrušovany - H. Obdokovce (J. Šlosár, P. Grác, Ján Ladický, Opačitý), Čermany - Preseľany (Tomka, P. Rybanský, Vilina, Mandúch), TO B/N. Streda - Krnča (Rybanský ml., Halíček, D. Candrák, M. Grác), Nemčice - V. Dvorany (Vojtela, Števčík, Kluka, Síleš), Krtovce - Ludanice B ne 11.00 (Števčík, Rybanský st., Wenderla, Valko), Urmince - Slovan Bojná (M. Candrák, Hazucha, Augustinek, Joz. Ladický), Krušovce - N. Blatnica (Wenderla, Barát, Šimon, Mokoš), Oponice - Kuzmice (P. Jakubík, Petruš, Trenčanský, J. Candrák).
II. TRIEDA (2. kolo): Čeladince - Chrabrany (Gregorík, Vendég, Kmotorka), Závada - Bojná OMD (Kučerka, L. Jakubík, Macko), Kovarce - N. B. B/Vozokany (Slížka, Lang, I. Šlosár, Valko), Koniarovce - V. Ripňany ne 10.30 (Petruš, P. Jakubík, Rybanský ml., J.Candrák), V. Bedzany - Kamanová (Patrovič, Krošlák, P. Žember, Hrončok), H. Štitáre - Rajčany (A. Žember, Rybanský st., Štreicher, R), Práznovce - Tesáre (Klačanský, Trtíková, R).
DORAST - 12. 8. o 15.20 h
MO (2. kolo): Hrušovany - H. Obdokovce so 17.30 (M. Candrák, D. Candrák), Čermany - Chrabrany (P. Rybanský, Vilina), TO B/N. Streda - Krnča (Halíček, D. Candrák), Nemčice - V. Dvorany (Števčík, Kluka), Kovarce - Ludanice so 17.30 (Tomka, A. Žember), Urmince - Prašice (Hazucha, Augustinek), V. Bedzany - N. Blatnica so 17.30 (P. Grác, Patrovič), Oponice - Jacovce (Petruš, Trenčanský).
DORAST - 11. 8. o 17.30 h
II. TRIEDA (1. kolo): Koniarovce - Závada (Augustinek, Hazucha), Kamanová - Rajčany (Kučerka, Halíček), H. Štitáre - V. Ripňany (Trtíková, Kluka)

Najčítanejšie na My Topoľčany

Inzercia - Tlačové správy

 1. Prehľad a automatizácia
 2. Odomknite si články na mobile a počítači. Stačí jedno predplatné
 3. Na Oravskej priehrade s Kalim aj Spievankovom. Vidíme sa naživo
 4. Pláže Dominikánskej republiky kraľujú medzi najlepšími na svete
 5. Kde u nás kúpite domácke potraviny
 6. 100 ovocných druhov, ktoré u nás dokážeme pestovať
 7. Dráčik nepúta príbehom, ale perlami ducha
 8. Pozrite si, kedy hrá futbalové zápasy vaše mesto či dedina
 1. Prehľad a automatizácia
 2. Dopyt v Bratislave mierne klesol, ceny však stále rástli
 3. Šéf PLANEO: Budúcnosť obchodu je v službách
 4. Čo robiť, aby dieťa neskončilo v nemocnici s črevnou virózou?
 5. Odomknite si články na mobile a počítači. Stačí jedno predplatné
 6. Goralské folklórne slávnosti po prvýkrát priamo v horách
 7. Za vysokou spotrebou sa často skrýva zlá kondícia motora
 8. Ktoré regionálne projekty podporí Nadácia COOP Jednota?
 1. Pláže Dominikánskej republiky kraľujú medzi najlepšími na svete 10 348
 2. 100 ovocných druhov, ktoré u nás dokážeme pestovať 9 707
 3. Dráčik nepúta príbehom, ale perlami ducha 7 632
 4. Miliónová autorka Táňa K. Vasilková: Po úspechu som netúžila 4 329
 5. Pozrite si, kedy hrá futbalové zápasy vaše mesto či dedina 3 322
 6. Kde u nás kúpite domácke potraviny 3 214
 7. Odomknite si články na mobile a počítači. Stačí jedno predplatné 1 763
 8. Na Oravskej priehrade s Kalim aj Spievankovom. Vidíme sa naživo 1 650

Blogy SME

 1. Miriam Studeničová: Fantastické a neuveriteľné informácie o fenoméne ľudskej radosti
 2. Martina Paulenová: Naše deti nepoznajú televíziu ani YouTube
 3. Kristína Jakubičková: Kniha dokáže aj zachrániť život(y)
 4. Štefan Vidlár: O kem to asi je?
 5. Peter Fiabáne: Ak chceme mestá bez billboardov, volební kandidáti by mali ísť príkladom
 6. Jana Hanuliaková: Otvorený list ministerke Remišovej
 7. Rastislav Puchala: Krajina krajšia ako Xanadu
 8. Štefan Vidlár: Potkan
 1. Věra Tepličková: A to je koniec, vážení! Čaká nás už len zima, hlad a beznádej... Ak nezasiahne Matovič... 126 370
 2. Martin Sústrik: Korupcia v ruskej armáde 27 185
 3. Tomáš Harustiak: Kto šetrí ma za tri / Ako vyžiť z minimálnej mzdy ? / Dá sa vyžiť z minimálnej mzdy ? / Prečo Slováci nemajú peniaze / Ako vyžiť z dôchodku / 11 216
 4. Ján Šeďo: Očovčania majú do zajtra hladovku, obchod "stráži" medveď ! 9 440
 5. Jana Melišová: Svet sa zmenil... 6 183
 6. Post Bellum SK: Hromady mŕtvych a nočné mory o Varšavskom povstaní 3 919
 7. Vladimir Skala: Padá bankový sektor v Číne? 3 621
 8. Post Bellum SK: Dovolenka v Juhoslávii ako príležitosť na emigráciu 3 240
 1. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 3. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 4. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 5. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 6. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 7. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
 8. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Novomestská parkovacia: Firma bez kontroly, ktorá nepodnikala, iba míňala
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Topoľčany a Partizánske - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Topoľčany

Hradisko Valy - Bojná

Krásne miesta sú aj v blízkosti Topoľčian. Prístupné sú do hodiny jazdy autom a všetky zvládnu aj deti.


8 h

Informácie a reporty zo všetkých trávnikov


23 h

Poznáme výhercov veľkej záhradkárskej súťaže.


8. aug

Mesto na opravu tribúny zazmluvnilo firmu s nulovými tržbami.


4. aug

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Lukáš sa zo stanovačky nevrátil, zomrel po páde zo skaly.


9 h

O post župana zabojuje Jaroslav Baška, Peter Máťoš a Anton Kysel.


8. aug

Jeden z podvodníkov je zadržaný v Čechách. Druhého zatiaľ stíhajú na slobode.


5 h

Expres Za horami, za dolami zdolá vyše 600 kilometrov, pričom prejde 40 tunelmi.


20 h

Blogy SME

 1. Miriam Studeničová: Fantastické a neuveriteľné informácie o fenoméne ľudskej radosti
 2. Martina Paulenová: Naše deti nepoznajú televíziu ani YouTube
 3. Kristína Jakubičková: Kniha dokáže aj zachrániť život(y)
 4. Štefan Vidlár: O kem to asi je?
 5. Peter Fiabáne: Ak chceme mestá bez billboardov, volební kandidáti by mali ísť príkladom
 6. Jana Hanuliaková: Otvorený list ministerke Remišovej
 7. Rastislav Puchala: Krajina krajšia ako Xanadu
 8. Štefan Vidlár: Potkan
 1. Věra Tepličková: A to je koniec, vážení! Čaká nás už len zima, hlad a beznádej... Ak nezasiahne Matovič... 126 370
 2. Martin Sústrik: Korupcia v ruskej armáde 27 185
 3. Tomáš Harustiak: Kto šetrí ma za tri / Ako vyžiť z minimálnej mzdy ? / Dá sa vyžiť z minimálnej mzdy ? / Prečo Slováci nemajú peniaze / Ako vyžiť z dôchodku / 11 216
 4. Ján Šeďo: Očovčania majú do zajtra hladovku, obchod "stráži" medveď ! 9 440
 5. Jana Melišová: Svet sa zmenil... 6 183
 6. Post Bellum SK: Hromady mŕtvych a nočné mory o Varšavskom povstaní 3 919
 7. Vladimir Skala: Padá bankový sektor v Číne? 3 621
 8. Post Bellum SK: Dovolenka v Juhoslávii ako príležitosť na emigráciu 3 240
 1. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 3. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 4. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 5. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 6. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 7. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
 8. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Novomestská parkovacia: Firma bez kontroly, ktorá nepodnikala, iba míňala

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu